Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izimpendulo Zemibuzo Engu-10 Ebuzwa Ngabasakhulayo

 UMBUZO 1

Ngingubani?

Ngingubani?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Ukwazi ukuthi ungubani lokuthi ukholwani kuzakunceda ukuthi wenze izinqumo ezinhle nxa ususesimeni esinzima.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UMbali uthi esanda kufika ephathini azwe umuntu ngemva kwakhe esithi:

“Kanti waphonguma nje khonapho, kutheni?”

Uthi nxa etshibilika abone ngumngane wakhe uZanele ethwele imbodlela ezimbili. UMbali kadingi kutshelwa ukuthi butshwala. UZanele uqhubela uMbali enye imbodlela abesesithi, “Ungangitsheli ukuthi usasemncane ukuthi unathe.”

UMbali ufuna ukwala kodwa abesecabanga ukuthi uZanele ngumngane wakhe. UMbali kafuni umngane wakhe acabange ukuthi uyisithutha. Phela uZanele yinkazana eziphethe kuhle. Nxa yena enatha, kutsho ukuthi akukubi kangako. ‘Phela ayisikho ukuthi yizidakamizwa, butshwala nje.’

Ubuzakwenzani ngabe nguwe osesimeni esinje?

QALA UCABANGE!

Kumele uzazi ukuthi ungubani ukuze wenze isinqumo esihle esimeni lesi. Ukuzazi ukuthi ungubani kuzakunceda ukuthi wazi okuqondileyo okumele ukwenze ezimeni ezitshiyeneyo. Lokhu kuzakwenza ungavumi ukuthi abantu bakudonse ngamakhala.—1 KwabaseKhorinte 9:26, 27.

Kuyini okungakunceda ukuthi wenze njalo? Okunye okungakunceda yikuphendula imibuzo elandelayo.

 1 KUYINI OKUHLE ENGENELISA UKUKWENZA?

Ukwazi iziphiwo lobuntu obuhle olabo kuzakwenza ube lesibindi.

ISIBONELO ESISEBHAYIBHILINI: Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Ngingaba yisikhulumi esingafundiswanga, kodwa ulwazi ngilalo.” (2 KwabaseKhorinte 11:6) UPhawuli wayeyazi iMibhalo futhi lokhu yikho okwamenza wenelisa ukuma eqinile ngesikhathi abanye bekhuluma kubi ngaye. Kazange avumele ukuthi ababekukhuluma kumqede amandla.2 KwabaseKhorinte 10:10; 11:5.

ZIHLOLE: Bhala ngaphansi isiphiwo olaso kumbe ubuciko olabo ekwenzeni into ethile.

Khathesi bhala okuhle ngawe. (Ngokwesibonelo, uyakhathalela abanye yini? uyaphana yini? uthembekile yini? uyasibamba isikhathi yini?)

2 KUNGAPHI LAPHO ENGEHLULEKA KHONA?

Lanxa ungabe ulesiphiwo, kungenzakala ukuthi kulalapho osilela khona okokuthi ungekela ukulungisa ungacina usehluleka ukwenza izinqumo eziqondileyo.

ISIBONELO ESISEBHAYIBHILINI: UPhawuli wayekwazi lapho ayesehluleka khona. Wabhala wathi: “Ngoba ebuntwini bami bangaphakathi ngiyathokoza ngomthetho kaNkulunkulu; kodwa ngibona omunye umthetho usebenza ezithweni zami, usilwa lomthetho womzimba wami ungenza ngibe yisibotshwa somthetho wesono osebenzayo ezithweni zami.”KwabaseRoma 7:22, 23.

ZIHLOLE: Yibuphi ubuthakathaka okumele ngilwisane labo?

 3 KUYINI ENGIFUNA UKUKWENZA EMPILWENI?

Kambe kulengqondo ukuthi ugade i-taxi ubusutshela umtshayeli ukuthi abebhodabhoda endaweni eyodwa amafutha emota aze aphele? Kungaba yibuphukuphuku sibili ukwenza njalo futhi kungakuqedela imali!

Sifundani? Ukwazi ofuna ukukwenza empilweni kuzakunceda ukuthi ungadindi ndawonye ngoba uyabe ukwazi ofuna ukukwenza lokuthi ungakwenza njani.

ISIBONELO ESISEBHAYIBHILINI: UPhawuli wathi: “Kangigijimi njengomuntu ogijima engahlose lutho.” (1 KwabaseKhorinte 9:26) Kulokuthi izinto zizenzakalele nje empilweni yakhe, uPhawuli wahlela lokho ayefuna ukukwenza empilweni futhi waselwela ukukwenza.KwabaseFiliphi 3:12-14.

ZIHLOLE: Ngaphansi, bhala izinto ezintathu ofuna ukuzenza ngomnyaka ozayo.

4 KUYINI ENGIKUKHOLWAYO?

Nxa uzazi ukuthi ungubani, uyabe ufanana lesihlahla esilempande eziqinileyo esingeke saqutshulwa yiziphepho

Nxa uleqiniso lalokho okukholwayo, uzakwenza izinqumo eziqondileyo. Nxa untshintshantshintsha umbala njengonwabu ukuze ufanane labangane bakho uyabe utshengisa ukuthi awuzazi ukuthi ungubani.

Kodwa nxa usenza izinqumo ezisekelwe kulokho okukholwayo, uzahlala unguwe kungelani lokuthi abanye benzani.

ISIBONELO ESISEBHAYIBHILINI: Kukhanya ngesikhathi esakhula, umphrofethi uDanyeli “wazimisela” ukulalela imithetho kaNkulunkulu lanxa wayekhatshana lezihlobo zakhe. (UDanyeli 1:8) Wahlala ezazi ukuthi ungubani. UDanyeli wayephila ngendlela eyayihambelana lakukholwayo.

ZIHLOLE: Kuyini engikukholwayo? Ngokwesibonelo: Ngiyakholwa yini kuNkulunkulu? Kuyini okwenza ngikholwe? Yibuphi ubufakazi engilabo obenza ngikholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona?

Ubona angani izimiso zikaNkulunkulu ziyanceda yini? Nxa usithi ziyanceda kuyini okwenza utsho njalo?

Ufuna ukuba lihlamvu eliphetshulwa ngumoya liyele lale yini kumbe ukuba yisihlahla esilempande eziqinileyo esingeke siqutshulwe yiziphepho? Ukuzazi kuzakunceda ukuthi ube njengesihlahla lesi. Lokhu kuzakwenza wenelise ukuphendula umbuzo othi, Ngingubani?