Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izimpendulo Zemibuzo Engu-10 Ebuzwa Ngabasakhulayo

 UMBUZO 6

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ngontanga?

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ngontanga?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Nxa ungaba liqembu elizimele lodwa uzenelisa ukuzenzela izinqumo, awusoze uvumele abanye ukuthi bakudonse ngamakhala.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UThulani uzwa engenwa ngumqando nxa ebona abafana ababili afunda labo bethutsha. Sekukabili kuliviki bezama ukumyenga ukuthi abheme. Namuhla kuyabe kungokwesithathu.

Umfana wokuqala uthi:

“Sabona mahambayedwa, uyabona lokhu kuzasiqeda sonke isizungu olaso.”

Utsho njalo ekhwathaza, abesekhupha ulutho oluthile esikhwameni sakhe aluqhubele uThulani.

UThulani uzwa esengenwa ngumqando kakhulu nxa ebona umfana lo ekhipha igwayi esikhwameni sakhe.

“Hayi ndoda, hanti ngikutshelile ukuthi angi. . . ”

Umfana wesibili umngena emlonyeni: “Lawe uduba ngokuba ligwala mani!”

UThulani uqunga isibindi athi: “Angisilogwala!”

Umfana wesibili uyamgona abesekhuluma ngelizwi elipholileyo: “Thatha ndoda, ungesabi.”

Umfana wokuqala usondeza igwayi ebusweni bukaThulani abesenyenyeza athi: “Asisoze sitshele muntu ndoda.”

Ubuzakwenzani ngabe unguThulani?

 QALA UCABANGE!

Abafana laba abayenga uThulani bayakwazi yini lokho abazithela kikho? Bayazenzela yini izinqumo kumbe bayathatheka nje? Ngothathekile, kabafuni ukusalela, yikho bevumela abanye ukuthi babadonse ngamakhala.

Ngabe nguwe othe ngqwa ngqwa lesimo esinje, ubuzakwenzani ukuze ungavumi ukuyengwa?

 1. HLALA UKWAZI OZAKWENZA

  IBhayibhili lithi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe, kodwa isithutha siyaphikelela singena enkathazweni.”IZaga 22:3.

  Esikhathini esinengi uyenelisa ukubona isimo esingaba luhlupho. Ngokwesibonelo, ake sithi ubona ihlekana labantu ofunda labo esikolo libhema. Nxa ungahlala uzilungiselele uzakwazi okuqondileyo okumele ukwenze.

 2. CABANGA

  IBhayibhili lithi: Wobani ‘lesazela esihle.’1 Phetro 3:16.

  Zibuze, ‘Nxa ngingaba nguthathekile, angisoze ngizisole yini kusasa?’ Nxa ungavuma ukuyengwa ngontanga ukuze ungabi yindlubu ewele ephokweni, awusoze uzisole yini mbayimbayi? Uzimisele yini ukudonswa ngamakhala ukuze uthabise ofunda labo?U-Eksodusi 23:2.

 3. YENZA ISINQUMO

  IBhayibhili lithi: ‘Ohlakaniphileyo uyaqaphela.’—IZaga 14:16, The Holy Bible in Ndebele.

  Sonke kumele sizenzele izinqumo njalo samukele lempumela yakhona. IBhayibhili likhuluma ngamadoda akhetha kuhle anjengoJosefa, uJobe loJesu. Liphinda likhulume ngabantu abangazange benze izinqumo ezinhle abanjengoKhayini, u-Esawu loJudasi. Wena uzakwenzani?

IBhayibhili lithi: ‘Thembeka.’ (IHubo 37:3, The Holy Bible in Ndebele) Ungacabanga ngempumela emibi engaba khona nxa ungavuma ukuyengwa ngontanga njalo ukhethe ukuthi uzakwenzani, ungamangala ukuthi kulula njani ukubachasisela ukuthi awuvumelani labakwenzayo lokuthi kulempumela emihle njani.

Hayi bo! Akudingi ukuthi uze ulandise okunengi. Kwesinye isikhathi ungaqunga isibindi uthi “HAYI” uyabe usuqedile. Loba ungathi:

 • “Lokho yenzani lodwa.”

 • “Angikwenzi mina khonokho.”

 • “Lani vele liyazazela ukuthi angisoze ngikwenze lokho.”

Okuzakunceda yikuthi uhle ubachasisele ngesibindi njalo ungagudli iguma. Ungenza njalo ungamangala ukuthi abafuna ukukuyenga bazahle behlukane lawe!

 UNGENZANI NXA UHLEKWA NGABANYE?

Ungavuma ukuyengwa ngontanga uzacina ufanana lerobhothi labo elenza abakufunayo

Ungenzani nxa abanye bekwenza isithutha? Uzathini nxa bengathi, “Kanti ubugwala ngobani lawe?” Nanzelela, nxa besitsho njalo bayabe bezama ukukuyenga. Nanku ongakwenza.

 • Ungavumelana labo. (“Liqinisile, vele ngiyesaba!” Batshele lesizathu esenza ungafuni ukwenza lokho abafuna ukwenze.)

 • Menze akhanye eyisithutha. Mtshele ukuthi kungani usala ukwenza lokho afuna ukwenze ubusumenza azibone ubuphukuphuku. (“Yazi ngiyadana ukubona umuntu ohlakaniphe njengawe ebhema!”)

Nxa belokhu bekuhlupha, zihambele! Ungabe ulokhu uhlezi labo uyabe uziqalela udubo. Ungahle uzihambele uyabe utshengisa ukuthi awuvumi ukuthi bakudonse ngamakhala.

Vele uzahlangana lakho ukuyengwa ngontanga. Kodwa khetha ozakwenza njalo ubachasisele lokuthi kungani ungenzi lokho abafuna ukwenze. Ungenza njalo uyabe utshengisa ukuthi uliqembu elizimele lodwa njalo uyabe uzenzele esakho isinqumo!UJoshuwa 24:15.