Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izimpendulo Zemibuzo Engu-10 Ebuzwa Ngabasakhulayo

 UMBUZO 9

Kumele Ngikholwe Ukuthi Izinto Zaphonguzenzakalela Yini?

Kumele Ngikholwe Ukuthi Izinto Zaphonguzenzakalela Yini?

KUNGANI KUQAKATHEKILE?

Nxa kuliqiniso ukuthi izinto kazidalwanga kutsho ukuthi ukuphila kakulanjongo. Nxa kuliqiniso ukuthi izinto zadalwa, kutsho ukuthi singazithola izimpendulo zemibuzo emayelana lokuphila kanye laleyo ephathelane lekusasa.

KUNGUWE UBUZAKWENZANI?

Cabanga ngesimo lesi: UNqobani kasakwazi okuyikho. Phela yena ukholwa ukuthi izinto zonke zadalwa nguNkulunkulu. Kodwa lamuhla umbalisi wakhe ubambe inkani esithi ukuzenzakalela kwemvelo kuliqiniso futhi kulobufakazi obubambekayo. UNqobani kafuni ukuba yisithutha phambi kwekilasi. Yikho ucina ezitshela ukuthi, ‘Kambe ngingubani ukuthi ngisole lokho okutshiwo ngabezesayensi?’

Ngabe unguNqobani, ubuzakukholwa yini ukuthi izinto kazidalwanga ngenxa yokuthi ukubale emabhukwini esikolo?

QALA UCABANGE!

Abantu abakholwa indaba le labangayikholwayo bagijimela ukutsho lokho abakukholwayo kodwa bengacabanganga ngokuthi kungani bekukholwa.

  • Abanye bakholwa ukuthi izinto zadalwa ngenxa yokuthi bakufunda esontweni.

  • Abanye bakholwa ukuthi izinto kazidalwanga ngenxa yokuthi bakufunda esikolo.

 CABANGA NGEMIBUZO LE EYISITHUPHA

IBhayibhili lithi: “Ngoba yileyo laleyo indlu yakhiwa ngumuntu othize, kodwa uNkulunkulu ungumakhi wezinto zonke.” (KumaHebheru 3:4) Kulengqondo yini ukukholwa lokhu?

Nxa sisithi akulaMdali kufanana lokuthi sithi indlu le kayakhiwanga ngumuntu

OKUTSHIWO NGABANTU: Umhlaba waqalisa uyinto encane wakhula futhi ulokhu ukhula kuze kube khathesi.

1. Ngubani loba kuyini okwabangela lokho?

2. Yikuphi okulengqondo kulokhu okubili: Ukuthi izinto zonke zazenzakalela kumbe ukuthi zadalwa ngothile?

OKUTSHIWO NGABANTU: Abantu baqalisa bezinyamazana.

3. Nxa abantu baqalisa bezinyamazana, yindaba bekhaliphile ukudlula zona?

4. Yindaba lezinto ezincane ezisemzimbeni zinzima ukuzwisiseka?

OKUTSHIWO NGABANTU: Kulobufakazi obutshengisa ukuthi ukuzenzakalela kwemvelo kuliqiniso.

5. Umuntu otsho njalo uke wachwayisisa yini wakubona ukuthi kuliqiniso lokho?

6. Ubona angani bakhona yini abantu abakholwa lokhu ngenxa yokuthi batshelwa ukuthi bonke abantu abakhaliphileyo bayayikholwa indaba le?

“Ake sithi uhamba eguswini ubusubona indlu enhle. Bekungamangalisa ukuthi sikuzwe usithi: ‘Yeyi! Iyamangalisa indlela izihlahla ezawa ngayo ukuze kwakheke indlu le.’ Akulangqondo ukutsho njalo. Nxa ubungeke utsho njalo, kungani manje kumele ukholwe ukuthi izinto zonke zazenzakalela?”—UJulia.

“Ake ucabange omunye umuntu ekutshela ukuthi kulolutho oludubukileyo lapho okudindwa khona amabhuku, i-inki yagcwala emdulini lasophahleni, kwasekubhaleka amabala esichazamazwi. Ubungakukholwa yini lokho?”—UGwen.

 KUNGANI KUMELE UKHOLWE UKUTHI UNKULUNKULU UKHONA?

IBhayibhili likukhuthaza ukuthi usebenzise “amandla okucabanga, NW.” (KwabaseRoma 12:1) Lokhu kutsho ukuthi ukholo lwakho akumelanga lusekelwe kulokhu okulandelayo:

  • INDLELA OZIZWA NGAYO (Ngiphongucabanga ukuthi kulothile olamandla kulathi)

  • UKULANDELA LOKHO OKWENZIWA NGABANYE (Indawo engihlala kuyo igcwele abantu abangamakholwa)

  • UKWESABA UKUDANISA ABANYE (Ngakhulela emulini yabantu abakhonzayo, yikho lami ngilandela khonokho)

Kumele ube lezizatho eziqinileyo ukwedlula lezi.

“Ukholo lwami luyaqina nxa ngisizwa umbalisi esifundisa ukuthi imizimba yethu isebenza njani. Nginanzelela ukuthi zonke izitho zomzimba zilemisebenzi yazo etshiyeneyo futhi izikhathi ezinengi zenza imisebenzi esingayinanzeleliyo. Indlela umzimba odalwe ngayo isitshiya sibambe owangaphansi!”—UTeresa.

“Nxa ngibona isakhiwo eside, isikepe esikhulu kumbe imota ngiyazibuza, ‘Ngubani owenza lokhu?’ Ngokwesibonelo ngiyananzelela ukuthi imota yenziwa ngabantu abakhaliphileyo ngoba kumele kuhlanganiswe izinto ezincane njalo kumele zisebenze kuhle ukuze imota ihambe. Nxa kuyikuthi imota yenziwa ngabantu kutsho ukuthi lathi senziwa ngothile.”—URichard.

“Nxa ngangijula ezifundweni zami zesayensi ngangithola izizatho ezinengi zokungakholwa ukuthi izinto zaphonguba khona. . . . Ngikubona kunzima kakhulu ukukholwa ukuthi izinto zazenzakalela kulokukholwa ukuthi kuloMdali.”—U-Anthony.

OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Kuze kube khathesi abesayensi kabavumelani nxa bechasisa ukuthi izinto zazenzakalela njani. Yikho wena ungekela njani ukuyisola imfundiso yokuthi izinto zazenzakalela nxa kuyikuthi abesayensi kabavumelani?