Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Sondela kuJehova

 ISAHLUKO 30

“Liphile Impilo Yothando”

“Liphile Impilo Yothando”

1-3. Ukulingisela uJehova ekutshengiseni uthando kuba layiphi impumela?

“UKUPHA kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Amazwi la akhulunywa nguJesu agcizelela iqiniso eliqakathekileyo: Uthando olungazifuneli okwalo luyanceda. Ukuthandwa kuyathokozisa, kodwa ukupha kumbe ukuthanda abanye kuthokozisa kakhulu.

2 UBaba wethu osezulwini nguye okwazi kuhle lokhu ukwedlula loba ngubani. Njengoba sibonile ezahlukweni ezidlulileyo zengxenye le, uJehova uyisibonelo sothando esedlula zonke. Utshengise uthando ngezindlela ezinkulu futhi okwesikhathi eside ukwedlula wonke umuntu. Ngakho akumangalisi ukuthi uJehova ubizwa ngokuthi ‘nguNkulunkulu othokozayo.’​—1 KuThimothi 1:11NW.

3 UNkulunkulu wethu olothando ufuna ukuthi sizame ukuba njengaye, ikakhulu endabeni yokutshengisa uthando. Incwadi yabase-Efesu 5:1, 2 ithi: “Wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu liphile impilo yothando.” Nxa singalingisela uJehova ekutshengiseni uthando, sizathola intokozo enkulu evela ekupheni. Sizathola lokusuthiseka ngokwazi ukuthi siyamthokozisa uJehova, ngenxa yokuthi iLizwi lakhe lisikhuthaza ukuthi ‘sithandane.’ (KwabaseRoma 13:8) Kodwa kulezinye futhi izizathu zokuthi ‘siphile impilo elothando.’

Kungani Uthando Luqakathekile?

4, 5. Kungani kuqakathekile ukuthi sitshengise esikhonza labo uthando lokuzinikela?

4 Kungani kuqakathekile ukuthi sithande esikhonza labo? Ngamazwi alula nje, uthando yilo uphawu lwamaKhristu eqiniso. Ngeke senelise ukuba lobuhlobo obuseduze lamaKhristu esikhonza lawo nxa singelalo uthando, futhi okwedlula lapho yikuthi nxa singabathandi abanye siba ngabangancedi lutho  kuJehova. Nanzelela ukuthi iLizwi likaNkulunkulu likutshengisa njani lokho.

5 Ngobusuku bokucina engakafi, uJesu watshela abalandeli bakhe wathi: “Ngilinika umlayo omutsha: Thandanani. Limele lithandane njengoba lami ngilithandile. Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana.” (UJohane 13:34, 35) Amazwi athi “njengoba lami ngilithandile” atshengisa ukuthi silaywa ukuthi sithande abanye ngendlela uJesu abathanda ngayo. ESahlukweni 29 sibone ukuthi uJesu uyisibonelo esikhulu ekutshengiseni uthando lokuzinikela, wayekhangela izinkathazo lezinswelo zabanye engakakhangeli ezakhe. Lathi kumele sitshengise uthando olungazifuneli okwalo, futhi kumele silutshengise ngokucacileyo luze lukhanye lakulabo abangayisibo oFakazi. Iqiniso yikuthi uthando lobuzalwane lokuzinikela luphawu olutshengisa ukuthi singabalandeli bakaKhristu beqiniso.

6, 7. (a) Sikwazi njani ukuthi iLizwi likaJehova liyakuqakathekisa kakhulu ukutshengisa uthando? (b) Amazwi kaPhawuli aku-1 Khorinte 13:4-8 agxila kuyiphi ingxenye yothando?

6 Kuthiwani nxa kuyikuthi kasilalo uthando? Umphostoli uPhawuli wathi: Nxa ‘ngingelalo uthando, ngiyinsimbi nje ekhalayo loba izenge elincencethayo.’ (1 KwabaseKhorinte 13:1) Izenge elincencethayo lilomsindo odakayo. Insimbi ekhalayo yona-ke? Amanye amaBhayibhili athi “insimbi ekhalayo” kumbe “izenge elikhalela phezulu.” Le yimizekeliso efaneleyo sibili! Umuntu ongelalo uthando unjengensimbi ekhalela phezulu, elomsindo odakayo kulokuthi ikwenze ukholise. Umuntu onjalo angaba njani lobuhlobo obuseduze labanye? UPhawuli waphinda wathi: “Uma ngilokukholwa okungasusa izintaba, kodwa ngingelalo uthando, kangisilutho.” (1 KwabaseKhorinte 13:2) Lokhu kutsho ukuthi umuntu ongelathando “kalancedo,” lanxa angaze enzeni! (The Amplified Bible) Kuyacaca ukuthi iLizwi likaJehova ligcizelela kakhulu ukuqakatheka kokutshengisa uthando.

7 Kodwa singalutshengisa njani uphawu lolu endleleni esiphatha ngayo abanye? Ukuze siphendule umbuzo lo,  kasihloleni amazwi kaPhawuli aku-1 Khorinte 13:4-8. Amavesi la kawagcizeleli ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kumbe ukuthi thina siyamthanda. Kodwa, uPhawuli wagxila endleleni thina esingatshengisana ngayo uthando. Wachasisa lokho uthando oluyikho lalokho olungayisikho.

Lokho Uthando Oluyikho

8. Ukubekezela kungasinceda njani endleleni esiphatha ngayo abafowethu?

8 “Uthando luyabekezela.” Ukubekezela kutsho ukuba lesineke lanxa abanye abantu bekuphambanisela. (KwabaseKholose 3:13) Siyasidinga isineke esinjalo. Kulengqondo ukulindela ukuthi lapha lalaphaya abafowethu abangamaKhristu bangasicaphula futhi lathi singabacaphula, ngenxa yokuthi siyizidalwa ezilesono ezikhonza ndawonye. Kodwa isineke lokuzibamba kungasinceda ukuthi sibekezele nxa abafowethu besiphambanisele njalo singaphambanisi ukuthula kwebandla.

9. Singatshengisa njani umusa kwabanye?

 9 “Uthando lulomusa.” Umusa ukhanya ngokunceda abanye kanye lokubatshela amazwi aduduzayo. Uthando lusenza sidinge izindlela zokutshengisa umusa, ikakhulu kulabo abakudinga kakhulu ukuncediswa. Ngokwesibonelo, kungabe kulothile esikhonza laye osekhulile ongabe elesizungu futhi edinga ukuvakatshelwa ukuze akhuthazwe. Owesifazana owondla yedwa abantwana kumbe udadewethu ohlala labantu abangakhonziyo, angadinga ukuncediswa. Umuntu ogulayo kumbe olezinhlupho angafuna ukuzwa amazwi aduduzayo akhulunywa ngumngane othembekileyo. (IZaga 12:25; 17:17) Nxa thina singaqalisa ukutshengisa umusa ngezindlela ezinjalo, kuyahle kukhanye ukuthi uthando lwethu luqotho.​—2 KwabaseKhorinte 8:8.

10. Uthando lusinceda njani ukuthi sisekele futhi sikhulume iqiniso lanxa kunzima ukwenza njalo?

10 ‘Uthando luthokozela iqiniso.’ Elinye iBhayibhili lihumutsha umutsho lo ngokuthi: “Uthando lujabulela ukusekela iqiniso.” Uthando lwenza sisekele iqiniso futhi ‘sikhulume iqiniso komunye lomunye.’ (UZekhariya 8:16) Ngokwesibonelo, nxa umuntu esimthandayo angenza isono esikhulu, sizalandela izimiso zikaJehova kulokuthi sizame ukufihla isono leso kumbe ukuqamba amanga loba ukwenza angani akula lutho olukhulu olwenzakeleyo. Okwenza senze njalo yikuthi siyamthanda uJehova kanye lalowo owenze isono. Kuliqiniso ukuthi kungaba nzima ukukwamukela ukuthi kwenzakele lokhu. Kodwa nxa sifuna ukuthi lowo esimthandayo asizakale sizazama ngamandla onke ukuthi athole iseluleko esilothando esivela kuNkulunkulu futhi asisebenzise. (IZaga 3:11, 12) NjengamaKhristu alothando, sifisa “ukuhlala ngobuqotho ngezindlela zonke.”​—KumaHebheru 13:18.

11. Ngenxa yokuthi ‘uthando luhlezi luvikela kumbe lubekezelela zonke izinto,’ kuyini okumele sizame ukukwenza lapho esikhonza labo besiphambanisele?

11 ‘Uthando luhlezi luvikela kumbe lubekezelela zonke izinto.’ Umutsho lo utsho ukuthi “lusibekela zonke izinto.” (Kingdom Interlinear) U-1 Phetro 4:8 uthi: “Uthando lugqibela  izono ezinengi.” UmKhristu obuswa luthando kakwenzi umkhuba ukuveza konke okuphanjaniswa ngabazalwane bakhe abangamaKhristu. Izikhathi ezinengi, ukuphambanisa kwesikhonza labo kuncane kakhulu futhi kungasibekelwa luthando.​—IZaga 10:12; 17:9.

Uthando lusenza sithembe abafowethu

12. Umphostoli uPhawuli watshengisa njani ukuthi wayekholwa ukuthi uFilimoni uzakwenza okuqondileyo, futhi thina singafundani esibonelweni sikaPhawuli?

12 ‘Uthando luhlezi lukholwa.’ IBhayibhili elahunyutshwa nguMoffatt lithi uthando “luhlala luzimisele ukukholwa okuhle kakhulu.” Kasiphongusola esikhonza labo, sisenza angani balezinhloso ezimbi kukho konke abakwenzayo. Uthando lusinceda ukuthi sithembe abazalwane bethu lokuthi sikholwe ukuthi bazakwenza “okuhle kakhulu.” * Nanzelela isibonelo salokho encwadini uPhawuli ayibhalela uFilimoni. Wayekhuthaza uFilimoni owayebalekelwe yisigqili sakhe okwakuthiwa ngu-Onesimu, esasesingumKhristu ukuthi asamukele ngomusa. Kulokuthi uPhawuli abambe uFilimoni ngamandla, wamncenga ngendlela elothando. Watshengisa ukuthi wayemethemba uFilimoni ukuthi uzakwenza okuqondileyo, wathi: “Ngileqiniso ngokulalela kwakho, ngikulobela ngisazi ukuthi uzakwenza okudlula engikucelayo.” (Ivesi 21) Nxa uthando lusenza sitshengise ukuthi siyabethemba ngendlela enjalo esikhonza labo, sibakhuthaza ukuthi benze okusemandleni abo.

13. Singatshengisa njani ukuthi silethemba lokuthi abafowethu bazakwenza okuqondileyo?

13 ‘Uthando luhlezi luthemba.’ Uthando luyakholwa luphinde luthembe. Uthando lusenza sithembe ukuthi abafowethu bazakwenza okuqondileyo. Ngokwesibonelo, nxa umfowethu ‘engahilelwa yisono,’ siyathemba ukuthi uzakwamukela imizamo yokumqondisa. (KwabaseGalathiya 6:1) Kasilahli ithemba ngalabo abangasaqinanga ekukhonzeni. Sibalesineke ebantwini abanjalo, sizama konke esingakwenza ukuze sibancedise baqine ekukhonzeni. (KwabaseRoma 15:1; 1 KwabaseThesalonika 5:14)  Lanxa umuntu esimthandayo engatshiya uJehova, kasilahli themba lokuthi ngelinye ilanga uzaphenduka njengendodana yolahleko yomzekeliso kaJesu.​—ULukha 15:17, 18.

14. Ukubekezela kwethu kungalingwa njani ebandleni, futhi uthando lungasinceda ukuthi senzenjani?

14 ‘Uthando luhlezi lubekezela.’ Ukubekezela kusenza senelise ukuhlala siqinile nxa silezinhlupho kumbe othile angasidanisa. Izilingo okumele sizibekezelele aziveli ngaphandle kwebandla kuphela. Ngezinye izikhathi, zingaqubuka phakathi kwalo. Esikhonza labo bangasidanisa ngezinye izikhathi ngenxa yokuthi balesono. Omunye umuntu ongakhethanga kuhle amazwi akhe angasiphoxa sisale sisizwa ubuhlungu. (IZaga 12:18) Mhlawumbe indaba ethile ebandleni kayixazululwanga ngendlela ebesiyikhangelele. Indlela umfowethu othile aziphatha ngayo ingasidanisa, isenze sizibuze ukuthi, ‘UmKhristu angenza njani into enje?’ Nxa sisehlelwa yizinto ezinjalo, sizalitshiya yini ibandla sime ukukhonza uJehova? Ngeke sikwenze lokhu nxa silothando! Liqiniso ukuthi uthando lusenza singaphandlwa yikuphambanisa komfowethu sicine singasaboni okuhle akwenzayo kumbe okusebandleni. Uthando lwenza sihlale sithembekile kuNkulunkulu futhi sisekela ibandla kungelani lokuthi abantu abalesono benzani kumbe bathini.​—IHubo 119:165.

Lokho Uthando Olungayisikho

15. Uyini umona, futhi uthando lusinceda njani ukuthi singabi lomuzwa lo obhidlizayo?

15 ‘Uthando kalulamona.’ Umona ungasenza ukuthi sibe lomhawu ngalokho abanye abalakho, okugoqela impahla, izibusiso kumbe amakhono abo. Umona ngumuzwa ozifunela okwawo, obhidlizayo futhi nxa ungalungisiswanga ungenza ibandla lingabi lokuthula. Kuyini okungasenza singabi ‘lomoya wobukhwele’? (UJakhobe 4:5, The Holy Bible in Ndebele) Ngebala elilodwa nje, luthando. Uphawu lolu lungasenza senelise ukuthokoza lalabo okukhanya angathi impilo yabo ibahambela ngcono kuleyethu. (KwabaseRoma 12:15) Uthando lusinceda ukuthi singacaphuki nxa omunye umuntu  enconywa ngenxa yamakhono alawo kumbe okuhle kakhulu akufezileyo.

16. Nxa sibathanda sibili abafowethu, kungani kungamelanga sizitshaye isifuba ngalokho esikufezayo enkonzweni kaJehova?

16 ‘Uthando kaluzincomi, kaluzigqaji.’ Uthando lusinceda ukuthi singabukisi ngeziphiwo esilazo kumbe esikufezileyo. Nxa sibathanda sibili abafowethu, ngeke sitshone sizigqaja ngesiyabe sikufezile enkonzweni kumbe izibusiso esilazo ebandleni. Ukuzitshaya isifuba okunjalo kungenza abanye bazikhangelele phansi futhi bazibone bengasilutho nxa beziqathanisa lathi. Uthando kalusivumeli ukuthi sizitshaye isifuba ngenxa yezibusiso uNkulunkulu asinike zona ekumkhonzeni. (1 KwabaseKhorinte 3:5-9) Ngoba vele uthando “kaluzigqaji.” Elinye iBhayibhili lihumutsha umutsho lo ngokuthi, “kalugcini imicabango yokuziqakathekisa.” Uthando lusenza singaziboni singcono kakhulu kulabanye.​—KwabaseRoma 12:3.

17. Uthando lwenza ukuthi sibaphathe njani abanye, futhi kuyini esingasoze sikwenze?

17 ‘Uthando kaluziphathi ngokungafanelanga.’ (The Holy Bible in Ndebele) Umuntu oziphatha ngokungafanelanga wenza izinto ezicaphula abanye. Ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabathandi abanye futhi kazihluphi ngemizwa kumbe ngenhlalakahle yabo. Kodwa uthando lulomusa owenza singenzi izinto ezingathokozisi abanye. Uthando lukhuthaza ubuntu, ukuziphatha ngendlela ethokozisa uNkulunkulu, kanye lokuhlonipha esikhonza labo. Ngakho uthando ngeke lusivumele ukuthi senze “amanyala,” okutsho loba kuyini esingakwenza okungethusa kumbe kuzwise abafowethu abangamaKhristu ubuhlungu.​—Kwabase-Efesu 5:3, 4.

18. Kungani umuntu olothando engawomeleli ekuthini izinto zenziwe ngendlela yakhe?

18 ‘Uthando kaluzifuneli okwalo.’ Elinye iBhayibhili lilibeka kanje ivesi leli: “Uthando kalubambeleli ekuthini izinto zenziwe ngendlela yalo.” Umuntu olothando kawomeleli ekuthini izinto zenziwe ngendlela yakhe, angani imibono yakhe ihlala iqondile. Kasebenzisi ikhono lakhe lokuba ligabazi ekukhulumeni ukuthi enze labo abalemibono etshiyene leyakhe bakholwe  ukuthi owakhe umbono yiwo oqondileyo. Ubuqholo obunjalo bungatshengisa ukuthi uyazigqaja, futhi iBhayibhili lithi: “Ukuzigqaja kwandulela ukubhujiswa.” (IZaga 16:18) Nxa sibathanda sibili abafowethu, sizayihlonipha imibono yabo, futhi nxa kuvuma sintshintshe umbono wethu. Ukuvuma ukuntshintsha kuvumelana lamazwi kaPhawuli athi: “Akulamuntu okumele azidingele okuhle, kodwa okuhle kwabanye.”​—1 KwabaseKhorinte 10:24.

19. Uthando lusinceda ukuthi senzeni nxa abanye bangasicaphula?

19 ‘Uthando kaluphangisi ukuthukuthela, kalubambeli zikhwili.’ Uthando kaluphangisi ukuthukuthela ngezinto ezikhulunywa kumbe ezenziwa ngabanye. Kuliqiniso ukuthi kujayelekile ukuthi sicaphuke nxa abanye bengakhuluma okusicaphulayo. Lanxa silesizathu esihle sokuzonda, uthando kalusivumeli ukuthi sihlale sizondile. (Kwabase-Efesu 4:26, 27) Kasifuni kuwagcina enhliziyweni amazwi azwisa ubuhlungu, kumbe izenzo, njengokungathi sikubhale phansi ebhukwini lezikwelede ukuze singakukhohlwa. Kodwa uthando lusenza silingisele uNkulunkulu wethu olothando. Njengoba sibonile eSahlukweni 26, uJehova uyaxolela nxa kulesizathu esihle sokwenza njalo. Nxa engasixolela uyakhohlwa, okutsho ukuthi kasoze aphinde asijezisele izono lezo. Siyambonga uJehova ngokuthi kasibambeli izikhwili.

20. Kumele senzeni nxa esikhonza laye angawona futhi abesehlupheka ngenxa yalokho?

20 ‘Uthando kaluthokozeli okubi.’ Elinye iBhayibhili lihumutsha ivesi le ngokuthi: ‘Uthando kaluthokozi nxa abanye abantu benze izono.’ IBhayibhili elahunyutshwa nguMoffat lithi: “Uthando kaluthokozi nxa abanye bengaphambanisa.” Uthando kaluthokozeli okubi, ngakho kasithathi lula loba yikuphi ukuziphatha okubi. Kumele senzeni nxa esikhonza laye engona futhi abesehlupheka ngenxa yokona kwakhe? Uthando kalungeke lusivumele ukuba sithokoze, angathi sithi ‘Ukhawulile! Vele kufanele ahlupheke!’ (IZaga 17:5) Kodwa siyathokoza nxa umzalwane owonileyo ethatha amanyathelo okulungisisa indaba yakhe ukuze aphinde akhonze kuhle.

 “Indlela Eyiyo Enhle”

21-23. (a) UPhawuli wayesitshoni lapho esithi “uthando kalupheli”? (b) Kuyini esizaxoxa ngakho esahlukweni sokucina?

21 “Uthando kalupheli.” UPhawuli wayesitshoni lapha? Njengoba umongo wendaba utshengisa, wayekhuluma ngezipho zomoya amaKhristu akuqala ayelazo. Izipho lezo zaziluphawu olwalutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayelisekela ibandla lelo elalisanda kuqalisa. Kodwa kwakungayisiwo wonke amaKhristu ayesenelisa ukusilisa, ukuphrofetha, kumbe ukukhuluma ngezindimi. Lokho vele kwakungelandaba ngoba izipho zokwenza izimangaliso zazizaphela ngokuhamba kwesikhathi. Lanxa kunjalo, kulokuthile okwakungasoze kuphele futhi wonke amaKhristu ayengazama ukuba lakho. Kwakungafanani laloba yisiphi isipho esiyisimangaliso.  UPhawuli waze wakubiza ngokuthi “indlela eyiyo enhle.” (1 KwabaseKhorinte 12:31) Yayiyini ‘leyondlela eyiyo enhle’? Kwakuyindlela yothando.

Abantu bakaJehova baziwa ngokuthandana

22 Uthando lobuKhristu uPhawuli ayeluchasisa “kalupheli,” okutsho ukuthi kalusoze lufike komlindi uyacina. Kuze kube lamuhla, uthando lobuzalwane yilo uphawu olwenza sibone abalandeli bakaJesu beqiniso. Siyalubona uthando olunjalo emabandleni ezikhonzi zikaJehova ezisemhlabeni wonke. Uthando lolo luzahlala kuze kube nini lanini, ngoba uJehova uthembisa ukuthi uzanika izinceku zakhe ukuphila okungapheliyo. (IHubo 37:9-11, 29) Sengathi singaqhubeka sizama ngazo zonke izindlela ‘ukuphila impilo yothando.’ Ukwenza lokhu kungenza ukuthi sithole intokozo enkulu evela ekupheni. Kanti njalo singaqhubeka siphila futhi sithanda abanye kuze kube nini lanini, siyabe silingisela uNkulunkulu wethu olothando uJehova.

23 Esahlukweni lesi esiphetha ingxenye emayelana lothando, sixoxe ngokuthi singatshengisa njani ukuthi siyathandana. Kodwa nxa sikhangele izindlela ezinengi uthando lukaJehova olusinceda ngazo​—okugoqela amandla akhe, ukwahlulela okuhle kanye lenhlakanipho​—kungaba kuhle ukuthi sizibuze ukuthi, ‘Ngingatshengisa njani ukuthi ngiyamthanda sibili uJehova?’ Sizaxoxa ngumbuzo lo esahlukweni sokucina.

^ indima 12 Kodwa uthando lobuKhristu kaluphonguvuma konke. IBhayibhili lisikhuthaza lisithi: ‘Libaqaphele labo abadala ukwahlukana bebeka izivimbelo endleleni yenu. Baxwayeni.’​—KwabaseRoma 16:17.