Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Sondela kuJehova

 ISAHLUKO 5

Amandla Okudala​—“Umenzi weZulu loMhlaba”

Amandla Okudala​—“Umenzi weZulu loMhlaba”

1, 2. Ilanga liwatshengisa njani amandla kaJehova okudala?

KUYINI ongakwenza nxa ungama eduze komlilo ebusuku kuqanda kakhulu? Ungothisa izandla zakho ngendlela yokuthi ungatshi kodwa ubesebangeni elifaneleyo okokuthi uzakhudumala. Nxa ungasondela kakhulu emlilweni ungatsha, kodwa nxa ungatshedela kakhulu emuva ungezwa usugodola.

2 “Kulomlilo” osikhudumezayo emini. “Umlilo” lo ubhebha khatshana kakhulu okungaba ngamakhilomitha ayizigidi ezingu-150! * Lokhu kutsho ukuthi ilanga lilamandla amakhulu kakhulu, yikho okwenza sizwe ukutshisa kwalo lanxa likhatshana kangaka! Kodwa umhlaba ubhoda lelibhayila elitshisayo usebangeni elifaneleyo. Nxa ilanga belingasondela kakhulu, amanzi asemhlabeni abengatsha. Nxa belingaba khatshana kakhulu, amanzi wonke emhlabeni abengaba ngungqwaqwane. Ngakho kokubili ukuba seduze kwelanga lokuba khatshana kakhulu kwalo kungenza izinto ezisemhlabeni zingaphili. Ukukhanya okuvela elangeni kuqakathekile, kuhlanzekile, futhi kwenza zonke izinto zithokoze.​—UmTshumayeli 11:7.

UJehova “walimisa ilanga kanye lenyanga”

3. Ilanga lifakazela liphi iqiniso eliqakathekileyo?

3 Abantu abanengi kabaliqakathekisi ilanga lanxa libanceda ukuthi baqhubeke bephila. Ngaleyo ndlela, kababoni ukuthi ilanga lingasifundisani. IBhayibhili lithi ngoJehova: “Walimisa ilanga kanye lenyanga.” (IHubo 74:16) Ilanga lidumisa uJehova, “uMenzi wezulu lomhlaba.” (IHubo 19:1; 146:6) Ilanga lingezinye zezinto ezidaliweyo zamazulu ezisifundisa ngamandla kaJehova amakhulu okudala. Ake sihlolisiseni ezinye zezinto lezo besesikhangela umhlaba lokuphila okuphakathi kwawo.

 “Phakamisani Amehlo Enu Likhangele Phezulu”

4, 5. Ilanga lilamandla angakanani futhi likhulu kangakanani, kodwa lingakanani nxa liqathaniswa lezinye izinkanyezi?

4 Njengoba usazi, ilanga liyinkanyezi. Likhanya lilikhulu ukwedlula ezinye izinkanyezi ngenxa yokuthi lona liseduze. Lilamandla angakanani? Phakathi laphakathi kwalo, ukutshisa kwalo kungaba yi-15 000 000°C. Nxa ungathatha ingxenyana yelanga elingana lekhanda lephini, ubusuyifaka lapha emhlabeni, kuyabe kumele ume khatshana layo okwebanga elingaba ngamakhilomitha angu-140 ukuze ungatshi! Umzuzwana ngamunye, ilanga likhipha amandla alingana lokudubuka kwamabhomba e-nuclear angamakhulu amanengi ezigidi.

5 Ilanga likhulu okokuthi lingangena amapulanethi angu- 1 300 000 angangomhlaba wethu. Ilanga liyinkanyezi enkulu ukwedlula zonke yini? Hatshi, ngenxa yokuthi abahlola izinkanyezi bathi lincane kakhulu. Umphostoli uPhawuli wabhala wathi “inkanyezi iyehluka kwenye inkanyezi ngokukhazimula.” (1 KwabaseKhorinte 15:​41) Wayengakwazi ukuthi amazwi la aphefumulelweyo aliqiniso kangakanani. Kulenkanyezi enkulu  okokuthi nxa ingabekwa lapho ilanga elikhona, umhlaba wethu uyabe uphakathi kwayo. Kulenye futhi inkanyezi enkulu kakhulu okokuthi nxa ingabekwa lapho ilanga elikhona, ingamboza umhlaba wethu kanye lepulanethi okuthiwa yi-Saturn. Ipulanethi leyo ikhatshana lomhlaba okokuthi kwathatha iminyaka emine ukuze umtshina wabezesayensi uyefika khona, ugijima ngesiqubu sohlamvu lombhobho olamandla kakhulu esiphindwe ka-40!

6. IBhayibhili likutshengisa njani ukuthi inani lezinkanyezi likhulu kakhulu ngokubona kwabantu?

6 Kodwa inani lezinkanyezi limangalisa ukwedlula ubukhulu bazo. Iqiniso yikuthi iBhayibhili lithi izinkanyezi zinengi kakhulu, futhi kunzima ukuzibala “njengetshebetshebe lasekhunjini lolwandle.” (UJeremiya 33:22) Umutsho lo utshengisa ukuthi kulezinkanyezi ezinengi kakhulu ukwedlula lezo esingazibona  singasebenzisi umtshina okuthiwa yi-telescope. Ngakho-ke, nxa umlobi weBhayibhili onjengoJeremiya, ayengakhangela esibhakabhakeni ebusuku futhi azame ukubala izinkanyezi ayezibona, wayengabala ezingu-3 000 kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi lelo yilo inani amehlo abantu enelisa ukulibona. Inani lelo lingaqathaniswa lenani letshebetshebe esesandleni. Kodwa iqiniso liyikuthi inani lezinkanyezi likhulu kakhulu, lingangetshebetshebe esekhunjini lolwandle. * Ngubani ongabala inani elingako?

‘Ubiza ngayinye ngebizo layo’

7. (a) Umthala wethu okuthiwa yi-Milky Way ulezinkanyezi ezingaki, njalo inani lelo likhulu okungakanani? (b) Kungani kungamangalisi ukuthi abahlola ngezinkanyezi kabenelisi ukubala inani lemithala ekhona, futhi lokhu kusifundisani ngamandla kaJehova okudala?

7 U-Isaya 40:26 uphendula esithi: “Phakamisani amehlo enu likhangele phezulu. Ngubani owadala konke lokhu na? Yena okhupha amaxuku ezinkanyezi ngalinye ngalinye, awabize ngalinye ngamabizo awo.” IHubo 147:4, lithi: ‘Uyabala inani lezinkanyezi.’ (The Holy Bible in Ndebele) Zingaki ‘izinkanyezi’? Lo kawusimbuzo olula. Abahlola ngezinkanyezi bathi kulezinkanyezi ezingaba ngamabhiliyoni alikhulu emthaleni wethu okuthiwa yi-Milky Way. * Kodwa umthala wethu wezinkanyezi ungenye yemithala eminengi, futhi eminengi yakhona ilezinkanyezi ezinengi ukwedlula owethu. Mingaki imithala ekhona? Abanye abahlola ngezinkanyezi bathi ingaba ngamabhiliyoni angu-50. Ikanti abanye babale bathola imithala engaba ngamabhiliyoni angu-125. Ngakho umuntu ngeke aliqambe inani lemithala ekhona, futhi ngeke enelise lokuqamba ngitsho inani lamabhiliyoni ezinkanyezi akuleyo mithala. Kodwa uJehova uyalazi inani lelo, futhi unika inkanyezi ngayinye ibizo.

8. (a) Ungabuchasisa njani ubukhulu bomthala okuthiwa yi-Milky Way? (b) UJehova usebenzisani ukuze alawule ukuhamba kwezinto ezidaliweyo?

 8 Siqhubeka simangala kakhulu nxa sicabanga ngobukhulu bemithala. Kucatshangelwa ukuthi umthala okuthiwa yi-Milky Way ubanzi okokuthi ukukhanya kuthatha iminyaka engu-100 000 ukuze kusuke kwelinye icele kuye kwelinye. Cabanga ngokukhanya okuhamba ngesiqubu esimangalisayo samakhilomitha angu-300 000 umzuzwana ngamunye. Bekuzathatha iminyaka engu-100 000 ukuze kusuke kwelinye icele kuye kwelinye! Imithala eminengi mikhulu kakhulu ukwedlula umthala wethu. IBhayibhili lithi uJehova ‘welula’ amazulu la njengethente. (IHubo 104:2) UNkulunkulu ulawula lokuhamba kwemithala le. Kusukela othulini oluphakathi laphakathi kwezinkanyezi kusiya emthaleni omkhulu ukwedlula yonke, konke kuhamba ngokuvumelana lemithetho yemvelo uNkulunkulu ayifakileyo futhi wayenza yasebenza. (UJobe 38:31-33) Ngakho-ke izingcitshi zesayensi zifananise ukuhamba kwezinto lezi ezidaliweyo lokugida kwabantu okuhlelekileyo! Cabanga-ke ngalowo odale konke lokhu. Kawumangali yini ngoNkulunkulu olamandla okudala amakhulu kangaka?

‘UMenzi weZulu loMhlaba ngaMandla Akhe’

9, 10. Amandla kaJehova akhanya njani endleleni abeke ngayo ilanga, umhlaba wethu, ipulanethi i-Jupiter, kanye lenyanga?

9 Ikhaya lethu, umhlaba, litshengisa ngokucacileyo amandla kaJehova okudala. Umhlaba uwufake ngonanzelelo olukhulu phakathi kwendalo yakhe. Abezesayensi abanengi bakholwa ukuthi eminye imithala kayihlaleki nxa iqathaniswa lepulanethi yethu eyenelisa ukuthi kube lezinto eziphilayo kuyo. Kuyacaca ukuthi ingxenye enkulu yomthala wethu okuthiwa yi-Milky Way kayidalelwanga ukuthi ibe lezinto eziphilayo. Phakathi laphakathi komthala wethu kugcwele izinkanyezi. Kuyatshisa kakhulu, futhi kwandile ukuthi izinkanyezi ziphose zithuzane. Emaphethelweni emithala kakulazinto ezeneleyo ezingenza kube lokuphila. Ilanga, umhlaba kanye lamapulanethi aseduze kwawo kubekwe endaweni efaneleyo.

 10 Ipulanethi enkulu futhi ekhatshana okuthiwa yi-Jupiter iyawuvikela umhlaba. UMhlaba ungena izikhathi ezedlula i-1 000 kupulanethi i-Jupiter, futhi i-Jupiter ilamandla okudonsela izinto kuyo. Lokhu kuba layiphi impumela? I-Jupiter idonsa kumbe iphambukise amatshe loba okunye nje okugijima ngesiqubu esikhulu okungathuza kumbe kuphambanise umhlaba. Abezesayensi bathi ngabe ipulanethi i-Jupiter ibingekho, ngabe amatshe amakhulu awela emhlabeni manengi ngokuphindwe ka-10 000 kulalawo akhithika khathesi. Inyanga ingenye yezinto ezincedayo eziseduze komhlaba. Inyanga kayenzelwanga ukuthi ibe “yinto yokukhanyisa ebusuku” kuphela, kodwa igcina umhlaba usendaweni yawo. Lokhu kwenza ukuthi umhlaba ube lezikhathi zomnyaka ezingantshintshantshintshiyo, futhi lokhu kuqakatheke kakhulu ezintweni eziphilayo ezilapha emhlabeni.

11. Umkhathi womhlaba wenziwe njani ukuthi ube yisivikelo?

11 Amandla kaJehova okudala akhanya endleleni izinto ezisemhlabeni ezidalwe ngayo. Cabanga ngomkhathi osivikelayo. Ilanga likhipha imisebe encedayo kanye lelimazayo. Lapho imisebe le eyingozi ihlaba ingxenye ephezulu yomkhathi, iphendula umoya esiwuphefumulayo ube yigasi okuthiwa yi-ozone. Igasi leyo imunya eminengi yaleyo misebe. Iqiniso yikuthi ipulanethi yethu yenziwe ilesembozo sayo esiyivikelayo!

12. Umjikelezo wamanzi utshengisa njani amandla kaJehova okudala?

12 Njengoba sibonile endimeni edlulileyo, okunye okusemkhathini wethu ngamagasi axubeneyo enza izidalwa ezisemhlabeni lezingaphansi kwenhlabathi zenelise ukuphila. Okunye futhi okumangalisayo ngomkhathi, yikujikeleza kwamanzi. Umnyaka ngamunye, ilanga lenza ukuthi amanzi aselwandle aphakame aye phezulu. Amanzi la manengi okokuthi angagcwalisa itanka elingamakhilomitha aphose abe yi-75 ubude, ububanzi kanye lokutshona. Amanzi lawo aphakamayo wona enza amayezi, umoya osemkhathini ubususenza ukuthi amayezi lawo agcwale yonke indawo. Amanzi la, ayabe esecengekile futhi esehlanziwe. Ngemva kwalokho abesephenduka emhlabathini eselizulu kumbe ungqwaqwane agcwalise ulwandle, imifula kanye lamadamu. Kunjengoba nje UmTshumayeli 1:7 watsho: “Zonke izifula  zigelezela olwandle, kodwa ulwandle kalugcwali. Endaweni lapho izifula ezidabuka khona zicina zibuyela khona njalo.” UJehova nguye kuphela ongenza kube lomjikelezo wamanzi onjalo.

13. Yibuphi ubufakazi obutshengisa amandla oMdali esibubona ezimileni ezisemhlabeni lezingaphansi kwenhlabathi?

13 Sibona ubufakazi bamandla oMdali ezintweni zonke eziphilayo. Amandla kaJehova okudala abonakala kusukela esihlahleni esikhulu esingaba ngamamitha angu-100 ubude, kuze kuyefika esimileni esibonwa ngomtshina okuthiwa yi-microscope kuphela esimila elwandle futhi umoya esiwuphefumulayo omnengi uvela kuso. Inhlabathi igcwele izinto eziphilayo​—amawemusi kanye lezinye izibungwana esingazibona nge-microscope kuphela. Lezizinto zisebenza ndawonye ngezindlela ezinengi ezingazwisiseki lula ukuze zincede izimila zikhule.

14. Yiwaphi amandla amakhulu akhona ngitsho laku-athomu encane kakhulu?

14 Kasithandabuzi ukuthi uJehova “wenza umhlaba ngamandla akhe.” (UJeremiya 10:12) Amandla kaNkulunkulu abonakala ngitsho lasezintweni ezincane ukwedlula zonke azidalileyo. Ngokwesibonelo, ama-athomu ayisigidi ngeke abe qatha njengonwele lomuntu. Lanxa i-athomu ingananabulwa ilingane lesakhiwo esilezitezi ezingu-14, i-nucleus [inhliziyo ye-athomu] yalo ingaba ngangesicucu sesawudo esisesitezini sesikhombisa sesakhiwo esifananayo. Kodwa i-nucleus leyo encane kangaka ingumthombo wamandla amangalisayo aphuma lapho kudubuka ibhomba le-nuclear!

“Konke Okuphefumulayo”

15. Ngokukhuluma ngezinyamazana zeganga ezitshiyeneyo, kuyini uJehova ayekufundisa uJobe?

15 Obunye ubufakazi obucacayo bamandla kaJehova bubonakala ngobunengi bezinyamazana ezikhona emhlabeni. IHubo 148 liqamba izinto ezinengi ezidumisa uJehova, njalo ivesi 10 ligoqela ‘lezinyamazana zeganga lezinkomo zonke.’ Ukuze atshengise ukuthi kungani abantu kumele besabe uMdali, uJehova wakhuluma loJobe ngezinyamazana ezinjengesilwane, idube, inyathi, iBhehemothi (kumbe imvubu), kanye loLeviyathani  (okutsho ingwenya). UJehova wayefuna ukugcizelelani? Nxa umuntu emangaliswa yizidalwa lezi ezinkulu, ezesabisayo, futhi ezingathambisekiyo, kakumelanga yini amangaliswe kakhulu nguMdali walezo zinto?​—UJobe, isahluko 38-41.

16. Kuyini okukumangalisa kakhulu ngezinye izinyoni ezidalwe nguJehova?

16 IHubo 148:10 liphinde likhulume ‘ngezinyoni eziphaphayo.’ Ake ucabange nje ngemihlobohlobo yazo! UJehova watshela uJobe mayelana lentshe esithi ‘ihleka ibhiza lomgadi walo.’ Iqiniso yikuthi inyoni le engamamitha angu-2,5 ubude kayiphaphi, kodwa iyenelisa ukugijima amakhilomitha angu-65 ngehora, ifidi elilodwa lingamamitha angu-4,5! (UJobe 39:13, 18) Inyoni yolwandle okuthiwa yi-albatross yona iqeda isikhathi esinengi iphapha phezu kolwandle. Inyoni le ivula amaphiko ayo abe banzi okwamamitha amathathu. Iyenelisa ukundiza okwamahora amanengi ingazange itshaye amaphiko ayo. Kodwa i-hummingbird kayifanani lezinye izinyoni ngenxa yokuthi ingama-centimetre amahlanu ubude futhi incane kakhulu ukwedlula zonke izinyoni emhlabeni. Ingatshaya amaphiko ayo okwezikhathi ezingu-80 ngomzuzwana nje! Ama-hummingbird, acazimula njengamatshe aligugu, angenelisa ukuphapha njengamahelikhophutha futhi ayenelisa ukuphapha nyovane.

17. Inkulu kangakanani insikabayitshiye okuthiwa yi-blue whale, futhi ngemva kokucabanga ngezinyamazana ezidalwe nguJehova kumele siphethe ngokuthini?

17 IHubo 148:7, lithi ‘lezilo ezesabekayo zolwandle’ ziyamdumisa uJehova. (The Holy Bible in Ndebele) Cabanga ngohlobo lwensikabayitshiye okuthiwa yi-blue whale enkulu ukwedlula zonke izinyamazana ezisemhlabeni. ‘Isilo lesi esesabekayo’ esolwandle singaba ngamamitha angu-30 ubude kumbe okwedlula lapho. Singaba lesisindo esingangesomhlambi wendlovu ezingu-30 ezikhulileyo. Ulimi lwayo lulesisindo esingangesendlovu eyodwa. Inhliziyo yayo ilingana lemota encane, futhi itshaya ka-9 kuphela ngomzuzu owodwa. Kodwa inhliziyo yenyoni okuthiwa yi-hummingbird yona kayifanani leyensikabayitshiye ngoba itshaya ka-1 200 ngomzuzu owodwa. Umthambo we-blue  whale ohamba igazi mkhulu okokuthi usane lungakhasa phakathi kwawo. Akuthandabuzwa ukuthi izinhliziyo zethu zisenza sitsho amazwi ayisikhuthazo aphetha ibhuku lamaHubo: “Akuthi konke okuphefumulayo kumdumise uJehova!”​—IHubo 150:6.

Kasifundeni Emandleni kaJehova Okudala

18, 19. Zinengi kangakanani izinto ezidalwe nguJehova emhlabeni lo, futhi indalo isifundisani ngokubusa kwakhe?

18 Sifundani endleleni uJehova asebenzisa ngayo amandla okudala? Ukutshiyatshiyana kwezinto ezidaliweyo kuyasimangalisa kakhulu. Omunye umhubi wathi: ‘Minengi kanganani imisebenzi yakho, O Jehova! Umhlaba ugcwele izidalwa zakho.’ (IHubo 104:24) Lokho kuliqiniso ngenxa yokuthi abahlola ngezinto eziphilayo bathole izinto eziphila emhlabeni ezedlula izigidi, kodwa kabavumelani ekuthini izinto lezo ziyizigidi ezingu-10, ezingu-30, loba ezedlula lapho yini. Ngezinye izikhathi umdwebi angaswela ukuthi adwebeni. Kodwa kuyacaca ukuthi amandla kaJehova okudala izinto ezintsha futhi ezitshiyeneyo kawapheli.

19 Amandla kaJehova okudala asifundisa ukuthi ungumbusi wendawo yonke. Ibala elithi “Mdali” lehlukanisa uJehova kwezinye izinto ezisendaweni yonke, ngoba zonke izinto “zadalwa.” EBhayibhilini, ngitsho layo iNdodana kaJehova ezelwe  yodwa eyasebenza ‘njengengcitshi’ ngesikhathi kudalwa izinto kayibizwa ngokuthi inguMdali kumbe umsizi woMdali. (IZaga 8:31, The Holy Bible in Ndebele; UMathewu 19:5) Kodwa ibizwa ngokuthi ‘ilizibulo kukho konke okwadalwayo.’ (KwabaseKholose 1:15) Isikhundla sikaJehova sokuba nguMdali simnika ilungelo lokubusa indawo yonke.​—KwabaseRoma 1:20; ISambulo 4:11.

20. Kutshoni ukuthi uJehova waphumula ngemva kokudala umhlaba lalokho okukuwo?

20 UJehova sewama yini ukusebenzisa amandla akhe okudala? IBhayibhili lithi lapho uJehova eqeda umsebenzi wakhe wokudala ngelanga lesithupha, “ngosuku lwesikhombisa waphumula kuwo wonke umsebenzi wakhe.” (UGenesisi 2:2) Umphostoli uPhawuli waveza ukuthi ‘lolosuku’ lwesikhombisa luyiminyaka eyizinkulungwane, ngoba ngesikhathi aphila ngaso lwalusaqhubeka. (KumaHebheru 4:3-6) Kodwa ‘ukuphumula’ kutsho yini ukuthi uJehova kasasebenzi ngitsho lakancane? Hatshi, uJehova uhlala esebenza. (IHubo 92:4; UJohane 5:17) Ngakho ukuphumula kwakhe kutsho ukuthi wekela loba wama ukudala izinto emhlabeni. Kodwa umsebenzi wokugcwalisa izinjongo zakhe wona uyaqhubeka. Umsebenzi lo ugoqele lokuphefumulela iMibhalo eNgcwele kanye lokuletha ‘indalo entsha’ okuzaxoxwa ngayo eSahlukweni 19.​—2 KwabaseKhorinte 5:17.

21. Amandla kaJehova okudala azabenza bazizwe njani abantu abathembekileyo?

21 Lapho usuku lwakhe lokuphumula luphela, uJehova uzenelisa ukuthi athi yonke imisebenzi yasemhlabeni ‘mihle kakhulu,’ njengoba nje atsho lapho kuphela amalanga ayisithupha okudala. (UGenesisi 1:31) Ngemva kwalokho kusazobonakala ukuthi uzawasebenzisa njani amandla akhe okudala angelamkhawulo. Kungelani ukuthi uzawasebenzisa njani amandla akhe okudala, sileqiniso lokuthi sizahlala simangaliswa yindlela uJehova awasebenzisa ngayo. Sizaqhubeka sifunda okunengi ngoJehova endalweni yakhe kuze kube nini lanini. (UmTshumayeli 3:11) Nxa siqhubeka sifunda okunengi ngaye, ukumesaba kwethu kuzaqhubeka kujula njalo sizasondela kakhulu eduze loMdali wethu oMkhulu.

^ indima 2 Ukuze uyizwisise ngcono inombolo leyo enkulu, ake ucabange ngalokhu: Nxa uhamba ngemota egijima ngesiqubu esingaba ngamakhilomitha angu-160 ngehora ungaphumuli, ubungayafika ngemva kweminyaka engu-100!

^ indima 6 Abanye bacabanga ukuthi abantu bezikhathi zeBhayibhili, okugoqela lalabo abalilobayo, babesebenzisa ama-telescope angaphucukanga. Bacabanga ukuthi kwakungela ndlela abantu bakudala ababengazi ngayo ukuthi izinkanyezi zinengi kangako. Lokho kakumniki udumo uMlobi weBhayibhili, uJehova.​—2 KuThimothi 3:16.

^ indima 7 Cabanga ngokuthi kungakuthatha isikhathi eside kangakanani ukubala izinkanyezi ezingu-100 bhiliyoni. Nxa okomzuzwana ngamunye ungenelisa ukubala inkanyezi ungaphindanga oke wayibala futhi ungaphumulanga, kungakuthatha iminyaka engu-3 171 ukuthi uzibale zonke!