Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 5

UZamcolo—Ngobani Abalalelayo? Ngobani Abangalalelanga?

UZamcolo—Ngobani Abalalelayo? Ngobani Abangalalelanga?

Abanengi esikhathini sikaNowa benza izinto ezimbi. UGenesisi 6:5

Adamu loEva baba labantwana njalo abantu bagcwala emhlabeni. Ngokuhamba kwesikhathi, ezinye izingilosi zahlamuka loSathane.

Zabuya emhlabeni zantshintsha imizimba yazo yaba ngeyabantu ukuze zitshade labesifazana. Abesifazana laba bazala amadodana alemizimba engajayelekanga. La madodana ayesesabeka njalo elamandla.

Umhlaba wagcwala abantu ababesenza izinto ezimbi. IBhayibhili lithi: “Ukuxhwala kwabantu kwasekukukhulu kangakanani emhlabeni, njalo lokuthi zonke izinkanuko zeminakano yezinhliziyo zabo zaziyibubi kuphela sonke isikhathi.”

 UNowa walalela uNkulunkulu wakha umkhumbi. UGenesisi 6:13, 14, 18, 19, 22

UNowa wayeyindoda elungileyo. UJehova watshela uNowa ukuthi wayezabhubhisa abantu ababi ngozamcolo.

Okunye uNkulunkulu akutshela uNowa yikuthi akhe isikepe esikhulu, esibizwa kuthiwa ngumkhumbi. Kwakumele angenise kuwo imuli yakhe kanye lemihlobo yonke yezinyamazana.

UNowa waxwayisa abantu ngozamcolo owayezabuya, kodwa abalalelanga. Abanye bamhleka uNowa; abanye bamzonda.

Umkhumbi wathi usuphelile, uNowa wangenisa izinyamazana phakathi.