Inengi labafileyo lizavuselwa emhlabeni. ImiSebenzi 24:15

Akucabange ngezibusiso ezizayo ongazijabulela uma ulalela uJehova! Uzakuba lempilo epheleleyo; akula ozabe egula loba ebuthakathaka ngenxa yokuguga. Abantu ababi bazabe bengasekho, ngakho uzenelisa ukuthemba wonke umuntu.

Ubuhlungu, usizi lokukhala kuyabe kungasekho. Akula muntu ozaguga, afe.

 Uzaphila ndawonye lemuli yakho labangane bakho. EPharadayisi, impilo izabe ithokozisa.

Ukwesaba kuyabe kungasekho. Abantu bazajabula okweqiniso.

UMbuso kaNkulunkulu uzaqeda konke ukuhlupheka. ISambulo 21:3, 4