Izinkathazo ezisemhlabeni zitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzathatha inyathelo esikhathini esiseduze. ULukha 21:10, 11; 2 KuThimothi 3:1-5

IBhayibhili labikezela izinto ezinengi ezenzakalayo lamuhla. Lathi abantu bazakuba ngabathanda imali, abangalaleli abazali babo, abalesihluku labathanda injabulo.

Kuzaba lokuzamazama komhlaba okukhulu, izimpi, izindlala lezifo ezindaweni ezinengi. Izinto lezi zenzakala lamuhla.

Njalo uJesu wathi lelivangeli lombuso lizatshunyayelwa kuwo wonke umhlaba.UMathewu 24:14.

 UMbuso lo uzasusa bonke ububi. 2 UPhetro 3:13

Sekuseduze ukuthi uJehova abhubhise abantu ababi.

USathane lamadimoni akhe bazajeziswa.

Abalalela uNkulunkulu bazasinda baphile emhlabeni omutsha olokulunga. Emhlabeni lo, kuyabe kungasela ukwesaba, njalo kuzabe kulabantu abalokwethembana labathandanayo.