Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 51

Intombazana Encane Lomlawuli Wamasotsha

Intombazana Encane Lomlawuli Wamasotsha

Kwakulentombazana encane engum-Israyeli eyayihlala khatshana labangakibo eSiriya. Amasotsha aseSiriya ayithatha emulini yangakibo futhi yayisisebenza endlini yomlawuli wamasotsha okuthiwa nguNamani. Intombazana le yayimkhonza uJehova lanxa abantu ababehlala kuleyo ndawo babengamkhonzi.

UNamani wayelomkhuhlane okuthiwa yibulephero. Umkhuhlane lo wawubuhlungu kakhulu. Intombazana le yayifuna ukumnceda uNamani. Yathi kumkaNamani: ‘Ukhona umuntu engimaziyo ongamsilisa umkakho. Ngumphrofethi kaJehova ohlala ko-Israyeli okuthiwa ngu-Elisha.’

UmkaNamani watshela umkakhe ukuthi intombazana leyo yayitheni. UNamani wayezimisele ukwenza loba yini ukuze asile, yikho wahamba ko-Israyeli wayabona u-Elisha. UNamani wayefuna ukuthi u-Elisha amphathe njengomuntu oqakathekileyo. Kodwa u-Elisha kazange aphume ayekhuluma laye, wathuma inceku  yakhe yafika yathi kuye: ‘Hamba uyegeza kasikhombisa emfuleni uJodani ukuze usile.’

UNamani wadana kakhulu. Wathi: ‘Bengicabanga ukuthi umphrofethi lo uzabiza uNkulunkulu wakhe abesengisilisa ngendlela eyisimangaliso. Kodwa yena ungitshela ukuthi ngiyegeza emfuleni wako-Israyeli. Imifula yakithi ingcono kakhulu kuleyako-Israyeli. Akungcono yini ukuthi ngiyegeza kiyo?’ UNamani wazonda wasesuka endlini ka-Elisha.

Izinceku zikaNamani zamnceda ukuthi acabangisise ngalokho ayekutshelwe ngu-Elisha. Zathi kuye: ‘Awufuni yini ukusila? Umphrofethi lo ukutshele ukuthi wenze into elula. Kungani ungenzi lokho akutshoyo?’ UNamani wazilalela izinceku zakhe. Wahamba wayageza kasikhombisa emfuleni uJodani. Wathi ephuma emanzini esesilile. Wathaba kakhulu wasesiyabonga u-Elisha. UNamani wathi: ‘Sengikwazi ukuthi uJehova nguye uNkulunkulu weqiniso.’ Ubona angani intombazana engum-Israyeli yezwa njani ibona uNamani ephenduka esesilile?

“Ezindebeni zabantwana lezinsane uyimisile indumiso.”—UMathewu 21:16