Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 52

Ibutho LikaJehova Elilezinqola Zomlilo

Ibutho LikaJehova Elilezinqola Zomlilo

Inkosi yaseSiriya okwakuthiwa nguBheni-Hadadi yayizama ukuhlasela ama-Israyeli. Kodwa umphrofethi u-Elisha wayelokhu etshela inkosi yako-Israyeli ukuthi amasotsha amaSiriya ayeyicathamele ngaphi. UBheni-Hadadi wasebona kungcono ukuthi amthumbe u-Elisha. Watshelwa ukuthi u-Elisha wayesedolobheni okuthiwa yiDothani. Yikho wathuma amasotsha ukuthi ayemthumba.

Amasotsha lawo afika eDothani ebusuku. Kwathi inceku ka-Elisha ivuka ekuseni yabona ukuthi idolobho laligonjolozelwe ngamasotsha amanengi. Yethuka yamemeza yathi: ‘Elisha, sizakwenzanjani?’ U-Elisha wathi kuye: ‘Thina silabanengi ukwedlula bona.’ UJehova wasesenza ukuthi inceku ka-Elisha ibone ukuthi izintaba ezazigombolozele idolobho zazigcwele amabhiza lezinqola zomlilo.

Lapho amasotsha amaSiriya ezama ukubamba u-Elisha, wakhuleka wathi: ‘Jehova, ngicela ubenze bangaboni.’ Khonokho  nje, amasotsha lawo ayengasaboni ukuthi angaphi lanxa ayekhangele. U-Elisha wathi kuwo: ‘Lisedolobheni elingayisilo. Ngilandelani ngiyelitshengisa umuntu elimdingayo.’ Amlandela aze ayafika eSamariya lapho okwakuhlala khona inkosi yako-Israyeli.

Ananzelela esefikile ukuthi ayengaphi. Inkosi yako-Israyeli yabuza u-Elisha yathi: ‘Ngibabulale yini?’ U-Elisha kazange asebenzise ithuba leli ukuthi aphindisele kodwa wathi: ‘Ungababulali. Baphe ukudla ubusubayekela babuyele kibo.’ Inkosi yabanika ukudla okunengi yasibayekela babuyela kibo.

“Silesiqiniselo lesi ekusondeleni kuNkulunkulu: ukuthi uma sicela ulutho ngokwentando yakhe, uyasizwa.”—1 UJohane 5:14