Umbuso wako-Israyeli owezizwana ezingu-10 wawusuthethwe ngama-Asiriya. Inkosi yase-Asiriya okuthiwa nguSenakheribi yayisifuna ukuthatha umbuso wakoJuda wezizwana ezimbili. Yaqalisa ukuthatha amadolobho akoJuda kancane kancane. Idolobho eyayilifuna kakhulu yiJerusalema. Kodwa yayingakwazi ukuthi uJehova wayelivikela idolobho lelo.

UHezekhiya inkosi yakoJuda yabhadala uSenakheribi imali enengi ukuze angalithathi iJerusalema. Lanxa uSenakheribi wayithatha imali, wathumela amasotsha akhe alamandla ukuthi ayekulwa leJerusalema. Abantu eJerusalema basebesesaba. UHezekhiya wabatshela wathi: ‘Lingesabi. Ama-Asiriya alamandla, kodwa uJehova uzasenza sibe lamandla kulawo.’

USenakheribi wathuma umlawuli wamabutho ukuthi ayekwethusela abantu eJerusalema. Umlawuli wamabutho wama phandle kwedolobho wamemeza wathi: ‘UJehova ngeke alincede. Lingavumi ukuqilwa nguHezekhiya. Akulankulunkulu ongalivikela kithi.’

UHezekhiya wabuza uJehova ukuthi enzeni. UJehova wathi: ‘Ungethuswa yilokho okutshiwo ngumlawuli wamabutho ase-Asiriya. USenakheribi kasoze alithathe iJerusalema.’ UHezekhiya waphinda wathola izincwadi zivela kuSenakheribi. Izincwadi lezo zazisithi: ‘UJehova ngeke akusindise.’ UHezekhiya wakhuleka wathi: ‘Jehova, ngicela usincede ukuze abantu bazi ukuthi nguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso.’ UJehova wathi kuye: ‘Inkosi yase-Asiriya ayisoze ingene eJerusalema. Ngizalivikela idolobho lami.’

USenakheribi wayezitshela ukuthi uzalithatha idolobho lelo loba sekutheni. Kodwa ngobunye ubusuku, uJehova wathuma ingilosi enkambeni  yamasotsha ase-Asiriya eyayingaphandle kweJerusalema. Yabulala amasotsha alamandla angu-185 000. Wehlulwa uSenakheribi wasebuyela elizweni lakibo. UJehova wamvikela uHezekhiya kanye leJerusalema njengoba nje wayethembisile. Aluba wawuseJerusalema, wawuzamthemba yini uJehova?

“Ingilosi kaJehova iyabazungeza labo abamesabayo, ibakhulule.”—IHubo 34:7