Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 42

UJonathani Wayelesibindi Futhi Ethembekile

UJonathani Wayelesibindi Futhi Ethembekile

Indodana kaSawuli endala okuthiwa nguJonathani yayilisotsha elilesibindi. UDavida wathi uJonathani wayelejubane ukwedlula inyoni okuthiwa yingqungqulu lokuthi wayelamandla ukwedlula isilwane. Ngelinye ilanga uJonathani wabona amasotsha amaFilisti ephezu kwentaba. Watshela isotsha elalithwala izikhali zakhe wathi: ‘Nxa amaFilisti la angasibiza sizahamba siyekulwa lawo. Lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi uJehova uyafuna siyekulwa lawo.’ AmaFilisti amemeza athi: ‘Buyani sizokulwa!’ Yikho uJonathani lesotsha ayelalo bakhwela intaba babulala amasotsha lawo ayengu-20.

UJonathani nguye okwakumele abe yinkosi uyise esefile ngoba nguye owayemdala. Kodwa uJonathani wayekwazi ukuthi uJehova wayekhethe uDavida ukuthi kube nguye ozabusa abako-Israyeli. Lanxa kunjalo uJonathani kazange abe lomhawu. UJonathani  loDavida baba ngabangane. Bathembisana ukuthi babezavikelana. UJonathani watshengisa ukuthi ungumngane kaDavida ngokumnika ibhatshi lakhe, inkemba, idandili lebhanti lakhe.

Ngesikhathi uDavida ebalekela uSawuli, uJonathani waya kuDavida wathi: ‘Qina ungesabi. UJehova ukukhethile ukuthi ube yinkosi. Lobaba uyakwazi khonokho.’ Uyafuna yini ukuba lomngane onjengoJonathani?

Zinengi izikhathi lapho uJonathani afaka khona ukuphila kwakhe engozini ukuze ancede umngane wakhe. Wayekwazi ukuthi uSawuli wayefuna ukubulala uDavida, yikho wathi kuye: ‘Konanga lutho, yikho nxa ungambulala uyabe wenze isono.’ USawuli wamzondela uJonathani. Ngemva kweminyaka ethile, uSawuli loJonathani bafa empini.

UJonathani esefile, uDavida wadinga indodana kaJonathani okwakuthiwa nguMefibhoshethi. UDavida wathi esemtholile wathi kuye: ‘Ngizakugcina okwempilo yakho yonke ngoba uyihlo wayengumngane wami. Uzahlala endlini yami futhi udle lami.’ UDavida kazange amkhohlwe umngane wakhe uJonathani.

“Thandanani njengoba ngilithandile lina. Kakho olothando olukhulu kulaye onikela ukuphila kwakhe kubangane bakhe.”—UJohane 15:12, 13