Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 40

UDavida loGoliyathi

UDavida loGoliyathi

UJehova wathi kuSamuyeli: ‘Hamba kuJese. Eyinye yamadodana akhe izakuba yinkosi elandelayo yako-Israyeli.’ Yikho uSamuyeli waya kuJese. Wathi ebona indodana kaJese endala wacabanga wathi: ‘Kumele ukuthi lo nguye ozakuba yinkosi.’ Kodwa uJehova watshela uSamuyeli ukuthi kayisuye. UJehova wathi: ‘Mina ngikhangela okusenhliziyweni yomuntu hatshi lokho ayikho ngaphandle.’

UJese waletha amanye amadodana akhe ayisithupha. Kodwa uSamuyeli wathi: ‘Akula okhethwe nguJehova phakathi kwamadodana la. Ulamanye amadodana yini?’ UJese wathi: ‘Ngilayo eyinye indodana elicinathunjana ethiwa nguDavida, yelusa izimvu.’ UDavida wathi esebuyile uJehova wathi kuSamuyeli: ‘Nguye lo engimkhethileyo.’ USamuyeli wamgcoba ukuthi abe yinkosi elandelayo yako-Israyeli ngokumthela amafutha ekhanda.

Ngokuhamba kwesikhathi, ama-Israyeli ahamba ayakulwa lamaFilisti. Ama-Filisti ayelesotsha elikhulu futhi elilamandla okwakuthiwa nguGoliyathi. Isotsha leli lalihleka ama-Israyeli lisithi: ‘Thumani umuntu azokulwa lami, anganginqoba sizakuba yizigqili zenu. Kodwa ngingamnqoba lizakuba yizigqili zethu.’

UDavida wathunywa ukuthi ahambise ukudla kubafowabo ababengamasotsha. Wathi efika wezwa uGoliyathi ehleka ama-Israyeli. UDavida wathi kuSawuli: ‘Ngizakulwa laye.’ USawuli wathi: ‘Uzakulwa  laye njani wena umncane kangaka?’ UDavida waphendula wathi: ‘UJehova uzangisiza.’

USawuli wagqokisa uDavida isambatho sakhe sempi kodwa yena wathi: ‘Angenelisi ukuya kulwa ngigqoke lokhu.’ UDavida wathatha isavutha sakhe waya esifuleni wafika wadobha amatshe amahlanu abutshelezi wawafaka esikhwameni sakhe. Wathi esuka lapho wagijima waya kuGoliyathi. UGoliyathi wamemeza wathi: ‘Woza lapha, ngizakubulala udliwe zinyoni lezinyamazana zeganga.’ UDavida kazange esabe kodwa waphendula wathi: ‘Wena uzokulwa lami ngenkemba langomkhonto kodwa mina ngiza kuwe ngebizo likaJehova. Alilwi lathi kodwa lilwa loNkulunkulu. Lamuhla wonke umuntu uzakwazi ukuthi uJehova ulamandla ukwedlula inkemba lomkhonto. Sizalinqoba.’

UDavida wathatha isavutha wafaka ilitshe waseliphosa ngamandla akhe wonke. UJehova wamsiza ngoba ilitshe lelo langena latshona ebunzini likaGoliyathi, wawela phansi wafa. AmaFilisti wonke abaleka. Wena uyamthemba yini uJehova njengoDavida?

“Ngokwabantu kakwenzeki, kodwa hatshi ngoNkulunkulu; zonke izinto ziyenzakala ngoNkulunkulu.”—UMakho 10:27