Ingxenye le ikhuluma ngeNkosi uSawuli loDavida. Ekuqaliseni uSawuli wayethobekile njalo emhlonipha uJehova kodwa wantshintsha njalo wayekela ukumlalela. Lokhu akuzange kumthokozise uJehova yikho ngokuhamba kwesikhathi watshela uSamuyeli ukuthi akhethe uDavida ukuthi abe yinkosi yako-Israyeli. USawuli waba lomhawu njalo wazama kanengi ukubulala uDavida kodwa uDavida kazange aphindisele. Indodana kaSawuli uJonathani yaba qotho kuDavida ngoba yayikwazi ukuthi ukhethwe nguJehova. UDavida wenza izono ezinkulu kodwa wamukela isiqondiso sikaJehova. Nxa ungumzali, siza umntanakho abone ukuqakatheka kokuhlala elalela uJehova.