Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 38

UJehova Wenza USamsoni Waba Lamandla

UJehova Wenza USamsoni Waba Lamandla

Ama-Israyeli amanengi aphinda aqalisa ukukhonza izithombe. Lokhu kwenza uJehova wavumela amaFilisti ukuthi awathwalise nzima. Kodwa ayekhona ama-Israyeli ayekhonza uJehova. UManowa wayengomunye wawo. Yena lomkakhe babengelabantwana. Ngelinye ilanga umkaManowa wavakatshelwa yingilosi eyayithunywe nguJehova. Yathi kuye: ‘Uzakuba lendodana njalo izakhulula ama-Israyeli kumaFilisti. Izakuba ngumNaziri.’ Uyakwazi ukuthi ayengobani amaNaziri? Ayengabantu ababekhonza uJehova njalo besenza umsebenzi oqakathekileyo. AmaNaziri ayengavunyelwa ukugela inwele.

Ngokuhamba kwesikhathi umkaManowa wabeletha indodana njalo bayithi nguSamsoni. USamsoni wathi esekhulile uJehova wamenza waba lamandla kakhulu. Ngesinye isikhathi wabulala isilwane ngezandla zakhe. Waphinda wabulala amaFilisti angu-30 eyedwa. AmaFilisti ayemzonda futhi ayehlala ezama ukumbulala. Ngobunye ubusuku uSamsoni esedolobheni okuthiwa yiGaza, amaFilisti ahamba ayamlindela egedini ledolobho ukuze ambulale ekuseni. Kodwa uSamsoni wavuka phakathi kobusuku wayakhupha igedi lelo walithwala emahlombe akhe wayalitshiya phezu kwentaba eseduze leHebhroni.

AmaFilisti ahamba kowesifazane okuthiwa nguDelila owayethandana loSamsoni afika athi: ‘Sizakunika imali enengi nxa ungasitshela ukuthi uSamsoni uwathatha ngaphi amandla akhe. Sifuna ukumbamba simfake ejele.’ UDelila wavuma ngoba wayeyifuna imali leyo. USamsoni waqalisa esala ukutshela uDelila ukuthi wayewathatha ngaphi amandla. Kodwa uDelila wayehlala embuza waze wacina emtshelile. Wathi: ‘Angikaze ngigele inwele zami ngoba ngingumNaziri. Nxa ngingagela ngiyasala  ngingelamandla.’ USamsoni waphambanisa ngokutshela uDelila imfihlo yakhe.

UDelila wahle wawatshela amaFilisti. Wenza uSamsoni walala wasebiza omunye ukuthi azomgela. UDelila wamemeza wathi: ‘Samsoni, nanka amaFilisti!’ USamsoni wathi evuka wayengaselawo amandla. AmaFilisti ambamba amkhupha amehlo asemfaka ejele.

Ngelinye ilanga amaFilisti abuthana ethempelini likankulunkulu wawo uDagoni. Aqalisa ukumemeza esithi: ‘Unkulunkulu wethu usinike uSamsoni, mletheni lapha!’ Walethwa wamiswa phakathi laphakathi kwezinsika ezimbili, amaFilisti aseqalisa ukumhleka. USamsoni wakhuleka wathi: ‘Jehova, ngicela unginike amandla okokucina.’ Ngaleso sikhathi, inwele zakhe zasezikhulile. Wafuqa izinsika ezimbili ayeme phakathi laphakathi kwazo ngamandla akhe onke. Ithempeli ladilikela abantu bonke ababekhonapho bafa, loSamsoni laye wafa.

“Ngingazenza zonke izinto ngaye onginika amandla.”—KwabaseFiliphi 4:13