Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 35

UHana Uthandaza Ecela Ukuthi Abe Lendodana

UHana Uthandaza Ecela Ukuthi Abe Lendodana

Um-Israyeli okuthiwa ngu-Elikhana wayelabafazi ababili okwakuthiwa nguHana loPhenina. Wayethanda uHana ukwedlula uPhenina. UHana wayeyinyumba yikho uPhenina wayehlala emqala njengoba yena wayelabantwana abanengi. Minyaka yonke u-Elikhana lemuli yakhe babesiyakhonza ethabanikeli eShilo. Ngelinye ilanga bekhonale wananzelela ukuthi uHana wayedane kakhulu. Wathi kuye: ‘Ungakhali Hana, angithi ngikhona mina. Ngiyakuthanda.’

Ngemva kwesikhathi esithile, uHana wahamba wayathandaza. Wayethandaza ekhala ecela uJehova ukuthi amncede. Wathembisa uJehova wathi: ‘Unganginika indodana ngizayiletha ethabanikeli njalo izakukhonza okwempilo yayo yonke.’

UMphristi Omkhulu u-Eli wabona uHana ekhala wacabanga ukuthi udakiwe. UHana wathi kuye: ‘Angidakwanga nkosi yami. Kulento engikhathazayo, yikho bengitshela uJehova ngayo.’ U-Eli wananzelela ukuthi wayephambanisile wasesithi kuHana: ‘Sengathi uNkulunkulu angakupha lokho okucele kuye.’ UHana  wazizwa esengcono wasehamba. Kungakapheli umnyaka wayeselendodana njalo wayithi nguSamuyeli. Ucabanga ukuthi uHana wazizwa njani?

UHana wakwenza ayekuthembise uJehova. Wathi esanda kukhipha uSamuyeli ebeleni wahamba laye ethabanikeli. Wathi ku-Eli: ‘Nangu umfana engamcela kuJehova. Uzakuba ngokaJehova okwempilo yakhe yonke.’ U-Elikhana loHana babevakatshela uSamuyeli minyaka yonke njalo babemphathela izigqoko ezintsha. UJehova wanika uHana amanye amadodana amathathu lamadodakazi amabili.

“Celani, lizaphiwa; dingani, lizafumana.”—UMathewu 7:7