Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 31

UJoshuwa LamaGibheyoni

UJoshuwa LamaGibheyoni

Ezinye izizwe zaseKhenani zezwa ngokuhlaselwa kweJerikho. Amakhosi aseKhenani avumelana ukuthi ahlangane alwe lama-Israyeli. Kodwa amaGibheyoni awazange ahlangane lamanye amakhosi. Aya kuJoshuwa egqoke izigqoko ezindala athi kuye: ‘Sivela elizweni elikhatshana. Sizwile ngoJehova lalokho alenzela khona eGibhithe laseMowabi. Nxa lingasithembisa ukuthi alisoze lisibulale sizakuba yizigqili zenu.’

UJoshuwa wakukholwa okwakukhulunywe ngamaGibheyoni futhi wathembisa ukuthi wayengasoze awabulale. Sekwedlule amalanga amathathu uJoshuwa wezwa ukuthi amaGibheyoni ayengaveli elizweni elikhatshana. Ayevela eKhenani. UJoshuwa wawabuza wathi: ‘Yindaba lisitshele amanga?’ AmaGibheyoni athi: ‘Besisesaba. Siyakwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu wenu uyalilwela. Sicela lingasibulali.’ UJoshuwa wasigcina isithembiso sakhe, kazange awabulale amaGibheyoni.

Amakhosi amahlanu aseKhenani lamasotsha awo ahlangana  ukuze ahlasele iGibheyoni. UJoshuwa lamasotsha akhe bahamba ubusuku bonke ukuze bayencedisa amaGibheyoni. Ngelanga elalandelayo kusesekuseni kakhulu baqalisa ukulwa labaseKhenani. AbaseKhenani babaleka bagcwala indawo yonke. UJehova wehlisela amatshe amakhulu phezu kwabo ababulala. UJoshuwa wasecela uJehova ukuthi enze ilanga lingatshoni. Lokhu kutshengisa ukuthi wayemthemba kakhulu uJehova ngoba ilanga lalingakaze liyekele ukutshona. UJehova wamlalela uJoshuwa. Ama-Israyeli awabulala wonke amakhosi aseKhenani lamasotsha awo.

“Akuthi u ‘Yebo’ wenu abe ngu ‘Yebo’ lo ‘Hatshi’ abe ngu ‘Hatshi’; loba yini engaphezu kwalokhu ivela koMubi.”—UMathewu 5:37