Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Isethulo Sengxenye 6

Isethulo Sengxenye 6

Lapho ama-Israyeli efika eLizweni Lesithembiso, ithabanikeli laba yindawo yokukhonza kweqiniso. Abaphristi babefundisa abantu uMthetho kaNkulunkulu futhi abahluleli babekhokhela isizwe. Ingxenye le itshengisa ukuthi izinqumo kanye lezenzo zomuntu zingabaphatha njani abanye. Yikho wonke ama-Israyeli kwakumele alalele uJehova futhi aphathe kuhle abanye. Khuluma ngokuthi uDebhora, uNawomi, uJoshuwa, uHana, uJefitha loSamuyeli bawunceda njani umphakathi wabo. Gcizelela ukuthi abanye ababengayisiwo ma-Israyeli abanjengoRahabi, uRuthe, uJayeli lamaGibheyoni bakhetha ukumanyana lama-Israyeli ngoba besazi ukuthi uNkulunkulu uyawancedisa.

ENGXENYENI LE

UJehova Wakhetha UJoshuwa

Lokho uNkulunkulu akutshela uJoshuwa kungasinceda lathi lamuhla.

URahabi Wafihla Izinhloli

Imiduli yaseJerikho yadilika kodwa indlu kaRahabi kayidilikanga lanxa yayakhiwe yabambana lomduli wedolobho.

UJoshuwa LamaGibheyoni

UJoshuwa wakhuleka ecela ukuthi uNkulunkulu enze ilanga lingatshoni. UNkulunkulu wawuphendula yini umkhuleko wakhe?

Umkhokheli Omutsha Labomama Ababili Abalesibindi

UJoshuwa esefile, ama-Israyeli aqalisa ukukhonza izithombe. Impilo yaba nzima, kodwa uNkulunkulu wabanceda esebenzisa uMahluleli uBharaki, umphrofethikazi uDibhora, loJayeli lesipikili sakhe esikhulu!

URuthe LoNawomi

Abesifazana ababili abafelwe ngomkabo babuyela ko-Israyeli. Omunye wabesifazana labo okuthiwa nguRuthe wahamba wayasebenza ensimini futhi wacina ebonwe nguBhowazi.

UGidiyoni Wanqoba AmaMidiyani

AmaMidiyani ayebahlupha ama-Israyeli aze acela ukuthi uJehova awancede. Amasotsha kaGidiyoni amalutshwana awanqoba njani amasotsha esitha angu-135 000?

UHana Uthandaza Ecela Ukuthi Abe Lendodana

U-Elikhana uhamba loHana, loPhenina, labantwana ethabanikeli eShilo ukuze bayekhonza. UHana ufika akhuleke ecela indodana. Ngemva komnyaka, uSamuyeli uyazalwa!

Isithembiso SikaJefitha

UJefitha wenza siphi isithembiso, futhi wasesenzelani? Indodakazi kaJefitha yathini isizwa isithembiso sikayise?

UJehova Ukhuluma LoSamuyeli

Amadodana omphristi omkhulu u-Eli ayengabaphristi ethabanikeli, kodwa awazange alalele imithetho kaNkulunkulu. Lanxa wayesesemncane, uSamuyeli kenzanga njengabo futhi uJehova wakhuluma laye.

UJehova Wenza USamsoni Waba Lamandla

UNkulunkulu wanika uSamsoni amandla okulwa lamaFilisti, kodwa ngesikhathi uSamsoni esenza isinqumo esibi, amaFilisti ambopha.