Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 23

Ama-Israyeli Enza Isithembiso KuJehova

Ama-Israyeli Enza Isithembiso KuJehova

Ama-Israyeli afika amisa amatende awo entabeni iSinayi ngemva kwezinyanga ezingaba ngu-2 esukile eGibhithe. UJehova wabizela uMosi entabeni wathi kuye: ‘Ngiwakhululile ama-Israyeli. Nxa angangilalela futhi enze okuhle azakuba ngabantu bami abakhethiweyo.’ UMosi wehla entabeni wasetshela ama-Israyeli lokho uJehova ayemtshele khona. Ama-Israyeli athi: ‘Sizakwenza konke uJehova athi sikwenze.’

UMosi waphinda wabuyela entabeni. UJehova wathi kuye: ‘Ngizakhuluma lawe ngemva kwezinsuku ezintathu. Tshela abantu ukuthi bangakhweli entabeni.’ UMosi wehla entabeni wasetshela ama-Israyeli ukuthi alungiselele ukuzwa lokho uJehova ayefuna ukuwatshela khona.

Ngosuku lwesithathu ama-Israyeli abona umbane leyezi elimnyama entabeni. Ezwa umdumo wezulu omkhulu lokukhala kophondo. Ngemva kwalokho uJehova wehlela phezu kwentaba esesimeni somlilo. Ama-Israyeli esaba aze aqhuqha. Intaba yazamazama kakhulu njalo yagcwala intuthu. Ukukhala kophondo kwaqhubeka kukhula. UNkulunkulu wasesithi: ‘NginguJehova. Akumelanga likhonze abanye onkulunkulu.’

UMosi wakhwela entabeni njalo uJehova wamnika imithetho okwakumele ama-Israyeli ayilandele. Imithetho le yayiwatshengisa indlela okwakumele akhonze ngayo uJehova lendlela okwakumele aphile ngayo. UMosi wayibhala phansi imithetho leyo waseyibalela ama-Israyeli. Athembisa athi: ‘Sizakwenza konke uJehova asitshela ukuthi sikwenze.’ Ngokutsho amazwi la ama-Israyeli ayesenza isithembiso kuNkulunkulu. Kodwa ayezakwenza yini lokho ayekuthembisile?

“Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langengqondo yakho yonke.”—UMathewu 22:37