UJehova wathi kuMosi: ‘Khwela entabeni. Ngizabhala imithetho yami ematsheni besengikunika.’ UMosi wakhwela entabeni wahlala khona okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40. UJehova wabhala Imilayo eLitshumi ematsheni amabili wasewanika uMosi.

Ama-Israyeli abona uMosi engasaphenduki, asecabanga ukuthi wayesewatshiyile. Athi ku-Aroni: ‘Sifuna umuntu ozasikhokhela. Senzele unkulunkulu!’ U-Aroni wathi: ‘Ngiphani igolide lenu.’ Wancibilikisa igolide ayelinikwe ngama-Israyeli wenza isithombe esibunjwe njengethole. Abantu bathi: ‘Lo nguye unkulunkulu owasikhulula eGibhithe!’ Baqalisa ukukhothamela isithombe leso futhi badla, banatha, njalo bagida. Kwakukubi yini abakwenzayo? Ye, ngoba babethembise ukuthi bazakhonza uJehova kuphela, kodwa abasakwenzanga lokho.

 UJehova wakubona okwakusenzakala. Wathi kuMosi: ‘Yehla uye ebantwini. Abayilalelanga imithetho yami futhi sebekhonza unkulunkulu wamanga.’ UMosi wehla entabeni ethwele amatshe amabili ayewaphiwe nguNkulunkulu.

UMosi wathi esezafika ebantwini wezwa behlabela. Wasebabona begida futhi bekhothamela ithole legolide. UMosi wazonda kakhulu. Walahlela phansi amatshe amabili ayewaphethe. Amatshe la ahlephuka aba yizicucu. Wahle wasitshisa isithombe leso. Wabuza u-Aroni wathi: ‘Abantu laba benzeni kuwe uze wenze into embi kangaka?’ U-Aroni wathi: ‘Ungazondi. Uyakwazi ukuthi abantu laba banjani. Kade befuna ngibenzele unkulunkulu, yikho ngithethe igolide labo ngaliphosela emlilweni, kwasekuphuma ithole leli.’ U-Aroni kwakungamelanga akwenze lokho. UMosi wabuyela entabeni wancenga uJehova ukuthi abaxolele abantu.

UJehova wabaxolela ababefuna ukumlalela. Uyakubona ukuthi kwakuqakatheke njani ukuthi ama-Israyeli alalele uMosi njengoba wayebekwe nguJehova ukuthi awakhokhele?

“Nxa usenza isifungo kuNkulunkulu, ungaphuzi ukusigcwalisa. Kathokozi ngeziwula; gcwalisa isifungo sakho.”—UmTshumayeli 5:4