Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 26

Izinhloli Ezingu-12

Izinhloli Ezingu-12

Ama-Israyeli asuka entabeni iSinayi adlula ePharani aze ayafika endaweni ethiwa yiKhadeshi. UJehova wasetshela uMosi wathi: ‘Thuma amadoda angu-12 ukuthi ayehlola ilizwe laseKhenani engizalinika ama-Israyeli.’ Amadoda la athunywa nguMosi kuthiwa zinhloli. Esewakhethile wathi kuwo: ‘Hambani elizweni laseKhenani liyekhangela ukuthi singalima ukudla yini. Likhangele lokuthi abantu bakhona balamandla yini kumbe hatshi lokuthi bahlala emadolobheni kumbe ematendeni.’ Izinhloli ezingu-12, ezihlanganisa uJoshuwa loKhalebi zasuka zaya eKhenani.

Ngemva kwamalanga angu-40 izinhloli lezi zaphenduka zithwele izithelo. Zathi: ‘Indawo yakhona inhle kakhulu kodwa ilabantu abalamandla. Amadolobho akhona makhulu futhi avikelwe ngemiduli emide.’ UKhalebi wathi: ‘Kufanele sihambe elizweni lelo ngoba sizabanqoba.’ Ubona angani yindaba uKhalebi watsho njalo? Kungenxa yokuthi yena loJoshuwa babethemba uJehova. Kodwa ezinye izinhloli ezingu-10 zathi: ‘Hatshi akumelanga sihambe ngoba abantu bakhona baqinile kulathi.’

Lokhu kwenza ama-Israyeli esaba. Aqalisa ukuthi: ‘Kungcono sikhethe omunye umkhokheli asibuyisele eGibhithe kulokuthi  siyefela eKhenani.’ UJoshuwa loKhalebi basebesithi: ‘UJehova ulathi ngakho yenzani lokho akutshoyo futhi lingesabi.’ Kodwa ama-Israyeli awazange alalele ngoba acina esefuna ukubulala uJoshuwa loKhalebi.

Manje uJehova wathini? Wathi kuMosi: ‘Abantu laba ngibenzela izinto ezinhle kodwa bona kabangilaleli. Bazahlala enkangala okweminyaka engu-40 futhi bazafela khona. Kodwa abantwababo loJoshuwa loKhalebi yibo abazafika elizweni lesithembiso.’

“Lina bokukholwa okuncane, kungani lisesaba kangaka?”—UMathewu 8:26