Ngesikhathi uMosi esentabeni iSinayi, uJehova wamtshela ukuthi enze itende elithiwa lithabanikeli lapho ama-Israyeli ayezamkhonzela khona. Ayezakwenelisa ukulehlukanisa ithabanikeli leli ukuze alithwale nxa esehamba.

UJehova wathi: ‘Tshela abantu banikele ngalokho abenelisa ukunikela ngakho ukuze lingakhele ithabanikeli.’ Ama-Israyeli anikela ngegolide, isiliva lamatshe aligugu. Anikela ngokwelukiweyo, ngamalembu, ngezikhumba zezinyamazana langokunye okunenginengi. Iminikelo yawo yayiminengi okokuthi uMosi waze wathi: ‘Lingasalethi eminye iminikelo ngoba isiminengi kakhulu.’

Amadoda labesifazana ababeleziphiwo bancedisa ekwakheni ithabanikeli. Abanye babeseluka, bethunga, besenza izinto zegolide njalo bebaza. UJehova wayebasiza ukuthi bawenze umsebenzi lo.

Balakha ithabanikeli ngendlela uJehova ayethe lakhiwe ngayo. Benza ikhetheni elihle elalisehlukanisa iNdawo eNgcwele kweNgcwele Ngcwele. Endaweni eNgcwele Ngcwele kwakulebhokisi lesivumelwano elalenziwe ngesihlahla som-akhakhiya langegolide. Endaweni eNgcwele kwakuloluthi lwesibane olwalwenziwe ngegolide, itafula, le-alithare lempepha. Egumeni kwakulenditshi le-alithare elikhulu. Ibhokisi lesivumelwano lalingelokukhumbuza ama-Israyeli ukuthi enza  isithembiso sokulalela uJehova. Uyakwazi ukuthi isivumelwano kuyini? Yisithembiso esiqakathekileyo.

UJehova wakhetha u-Aroni lamadodana akhe ukuthi basebenze ethabanikeli bengabaphristi. Kwakumele bagcine kuhle ithabanikeli futhi benze iminikelo kuJehova. U-Aroni wayengumphristi omkhulu futhi nguye yedwa owayevunyelwa ukungena endaweni eNgcwele Ngcwele. Wayengena kanye ngomnyaka ukuze enze umnikelo. Umnikelo lo wawungowezono zakhe, ezemuli yakhe lezesizwe sako-Israyeli.

Ama-Israyeli aqeda ukwenza ithabanikeli eselomnyaka esuke eGibhithe. Ayeselendawo yokukhonzela uJehova.

UJehova wenza ukuthi kube leyezi eligubuzela ithabanikeli. Lokhu kwakutshengisa ukuthi uyathaba ngokuthi ama-Israyeli ayeselendawo yokukhonzela. Ama-Israyeli ayengasuki lapho ayekhona nxa iyezi lingasukanga phezu kwethabanikeli. Ayeqalisa ukuhamba nxa iyezi lingasuka phezu kwethabanikeli. Ayesehlukanisa ithabanikeli alithwale, abeselandela iyezi.

“Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, ‘Khathesi ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini, uzahlala labo. Bazakuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo abe nguNkulunkulu wabo.’”—ISambulo 21:3