Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 18

Isihlahla Esibhebhayo

Isihlahla Esibhebhayo

UMosi wahlala eMidiyani okweminyaka engu-40. Watshada njalo waba labantwana. Kwathi ngelinye ilanga eyeluse izimvu zakhe duzane lentaba okuthiwa yiSinayi wabona isimanga. Wabona isihlahla esasibhebha kodwa singatshi. Wathi esondela kuso ukuze abone okwakusenzakala wezwa ilizwi livela esihlahleni leso lisithi: ‘Mosi! Ungasondeli. Khupha amanyathela akho, ngoba indawo omi kuyo ingcwele.’ KwakunguJehova owayekhuluma esebenzisa ingilosi.

UMosi wesaba wazivala ubuso. Ilizwi laqhubeka lathi: ‘Ngikubonile ukuhlupheka kwama-Israyeli. Ngizawakhulula eGibhithe ngiwase elizweni elihle. Ngizasebenzisa wena ukuthi ngiwakhulule.’ Ubona angani uMosi wezwa njani?

UMosi wabuza wathi: ‘Ngizathini nxa bangangibuza ukuthi ngithunywe ngubani?’ UNkulunkulu wathi: ‘Ubatshele ukuthi uthunywe nguJehova uNkulunkulu ka-Abhrahama, uNkulunkulu ka-Isaka loNkulunkulu kaJakhobe.’ UMosi wabuza futhi wathi: ‘Manje ngenzeni nxa bangayekela ukungilalela?’ UJehova wamqinisekisa uMosi ukuthi wayezakuba laye. Watshela uMosi ukuthi ajikele induku yakhe phansi. Wathi esekwenzile lokho induku yantshintsha yaba yinyoka. Wayibamba ngomsila inyoka leyo yantshintsha yaba yinduku. UJehova wathi: ‘Ungafika wenze lokhu bazakholwa ukuthi uthunywe yimi.’

UMosi waqhubeka wathi: ‘Ngiyagagasa njalo ngilamalimi.’ UJehova wamqinisekisa wathi: ‘Ngizakutshela ozakutsho njalo ngizathumela umfowenu u-Aroni ukuthi akusize.’ UMosi wathi eseleqiniso lokuthi uJehova uzamsiza, wathatha umkakhe lamadodana akhe baya eGibhithe.

“Linganqineki ngokuthi lizathini lokuthi likutsho njani. Ngalesosikhathi lizakwambulelwa okumele likutsho.”—UMathewu 10:19