Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 14

Isisebenzi Esalalela UNkulunkulu

Isisebenzi Esalalela UNkulunkulu

UJosefa wayengomunye wamadodana kaJakhobe amancane. Obhudi bakhe bananzelela ukuthi nguye umntwana owayethandwa kakhulu nguyise. Ubona angani kwabaphatha njani lokhu? Baba lomona ngoJosefa futhi bamzonda. UJosefa waqalisa ukuba lamaphupho angajayelekanga futhi waxoxela obhudi bakhe ngawo. Bacabanga ukuthi amaphupho lawo ayesitsho ukuthi ngelinye ilanga bazamkhothamela futhi bamkhonze. Lokhu kwenza ukuthi bamzonde kakhulu.

Ngelinye ilanga obhudi bakaJosefa babeyeluse izimvu duzane ledolobho leShekemu. UJakhobe wathuma uJosefa ukuthi ayebakhangela. Bambona esesekhatshana uJosefa basebesithi: ‘Nanguyana umphuphi lowana, kasimbulaleni!’ Bambamba bamphosela emgodini otshonayo. Kodwa omunye wabafowabo bakaJosefa okuthiwa nguJuda wathi: ‘Lingambulali! Asimthengiseni ayekuba yisigqili.’ Yikho-ke bamthengisa uJosefa kubathengisi abangamaMidiyani ababesiya eGibhithe ngemali engamashekeli esiliva angu-20.

Abafowabo bakaJosefa bathi sebemthengisile bathatha ijazi lakhe baligxamuza egazini lembuzi. Balihambisa kuyise bathi: ‘Asilojazi lendodana yakho yini leli?’ UJakhobe wacabanga ukuthi uJosefa wayebulewe yinyamazana yeganga. Wezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Akulamuntu owayesenelisa ukumduduza.

UJosefa eseseGibhithe wathengiswa ukuthi abe yisisebenzi sesikhulu sikaFaro okwakuthiwa nguPhothifa. Kodwa uJehova wambusisa uJosefa. UPhothifa wananzelela ukuthi uJosefa wayesebenza kuhle futhi ekhuthele yikho wamfaka ukuthi akhangele konke ayelakho.

UmkaPhothifa wabona ukuthi uJosefa wayemuhle futhi eqinile.  Nsukuzonke wayetshona ecela uJosefa ukuthi alale laye. UJosefa wenzani? Wala wathi: ‘Hatshi! Angisoze ngikwenze lokho. UPhothifa uyangithanda, futhi wena ungumkakhe. Ngingalala lawe ngiyabe sengonile kuNkulunkulu.’

Ngelinye ilanga umkaPhothifa wazama ukubamba uJosefa ngamandla ukuthi alale laye. Wabamba izigqoko zikaJosefa, kodwa uJosefa wabaleka. UPhothifa wathi efika endlini umkakhe wamtshela ukuthi uJosefa wayefuna ukulala laye. UmkaPhothifa wayekhuluma amanga. UPhothifa wazonda kakhulu waphosela uJosefa ejele. Kodwa uJehova kazange amkhohlwe uJosefa.

“Ngakho-ke zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo.”—1 UPhetro 5:6