Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 21

Uhlupho Lwetshumi

Uhlupho Lwetshumi

UMosi watshela uFaro ukuthi wayengasoze aphinde azombona futhi. Kodwa engakasuki watshela uFaro wathi: ‘Phakathi kobusuku, wonke amazibulo aseGibhithe azakufa, kusukela ezibulweni lakho kusiya ezibulweni lesigqili.’

UJehova watshela ama-Israyeli ukuthi abe lesidlo esiqakathekileyo. Wathi: ‘Bulalani izinyane eliduna, elemvu loba elembuzi elilomnyaka owodwa beseligcoba igazi lalo eminyango yezindlu zenu. Wosani inyama yalo liyidle lesinkwa esingelamvubelo. Yidleni ligqoke amanyathela enu lilungele ukuhamba. Ngizalikhulula ngobusuku lobu.’ Ubona angani ama-Israyeli ezwa njani esizwa lokhu?

Phakathi kobusuku, ingilosi kaJehova yahamba ezindlini zonke ezaseGibhithe. Yayibulala amazibulo ayesezindlini ezazingagcotshwanga igazi emnyango. Kodwa yayingawabulali amazibulo ayesezindlini ezazigcotshwe igazi emnyango. Amazibulo wonke aseGibhithe afa, kodwa awako-Israyeli kawazange afe.

Indodana kaFaro elizibulo layo yafa. Lokhu kwamzwisa ubuhlungu kakhulu uFaro. Wahle wabiza uMosi lo-Aroni masinyane wathi kubo: ‘Phumani lapha. Hambani liyekhonza uNkulunkulu wenu. Thathani izifuyo zenu lihambe!’

 Ama-Israyeli aphuma eGibhithe inyanga igcwele ehamba eyizimuli futhi eyizizwana. Kwakulamadoda angama-Israyeli angu-600 000 labesifazana abanengi kanye labantwana. Amanye amaGibhithe lawo ahamba lama-Israyeli ukuze ayekhonza uJehova. Ama-Israyeli ayesekhululekile!

Ayezahlala esidla isidlo esiqakathekileyo minyaka yonke ukuze akhumbule indlela uJehova ayewakhulule ngayo. Isidlo leso kwakuthiwa yiPhasika.

“Ngakuphakamisela yonale kanye injongo, ukuba ngibonakalise amandla ami kuwe lokuze ibizo lami litshunyayelwe emhlabeni wonke.”—KwabaseRoma 9:17