Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 15

UJehova Kazange Amkhohlwe UJosefa

UJehova Kazange Amkhohlwe UJosefa

UJosefa wathi esejele, uFaro inkosi yaseGibhithe yaba lamaphupho futhi akulamuntu owayesenelisa ukuwachasisa. Esinye isisebenzi sikaFaro samtshela ukuthi uJosefa wayengachasisa ukuthi amaphupho lawo atshoni. UFaro wahle wathi uJosefa abizwe.

UFaro wabuza uJosefa wathi: ‘Ungangitshela yini ukuthi amaphupho ami atshoni?’ UJosefa wathi kuFaro: ‘Eminyakeni engu-7 ezayo kuzakuba lokudla okunengi eGibhithe njalo kuzalandela engu-7 eyendlala. Dinga indoda ehlakaniphileyo ezagcina ukudla ukuze abantu bangalambi ngeminyaka yendlala.’ UFaro waphendula wathi: ‘Ngikhetha wena. Uzakuba lesikhundla esilandela esami.’ UJosefa wakwazi njani lokho okwakutshiwo ngamaphupho kaFaro? Wasizwa nguJehova.

UJosefa wagcina ukudla okweminyaka engu-7 eyalandelayo. Ngemva kweminyaka leyo kwaba lendlala emhlabeni wonke njengokutsho kukaJosefa. Abantu beza bevela ezindaweni ezinengi bezothenga ukudla kuye. Uyise uJakhobe wezwa ukuthi eGibhithe kulokudla okunengi, yikho wathuma amadodana akhe angu-10 ukuthi ayethenga ukudla khonale.

Amadodana kaJakhobe aya eGibhithe. UJosefa wahle wabananzelela abafowabo kodwa bona babengakwazi ukuthi nguJosefa. Bamkhothamela uJosefa njengoba wayephuphe bemkhothamela esesemncane. UJosefa wayefuna ukwazi ukuthi abafowabo babelokhu belenzondo yini. Yikho wathi kubo: ‘Lizinhloli. Lilande ukuzobona lapho ilizwe lethu elingavikelekanga khona.’  Bona baphendula bathi: ‘Hatshi, sivela eKhenani. Sasiyi-12 emulini yethu kodwa omunye umfowethu sowafa kanti omncane usele lobaba ngekhaya.’ UJosefa wathi kubo: ‘Hambani liyethatha umnawenu nxa lifuna ngilikholwe.’ Yikho abafowabo bakaJosefa babuyela ngakibo.

Kwathi ukudla sekuphelile uJakhobe waphinda wathuma amadodana akhe eGibhithe. Khathesi loBhenjamini wahamba labafowabo. UJosefa wafihla inkomitsho yakhe yesiliva esakeni likaBhenjamini lamabele wasesithi abafowabo yibo abayintshontshileyo. Abafowabo bamangala kakhulu ngesikhathi izisebenzi zakhe zithola inkomitsho esakeni likaBhenjamini. Bacela uJosefa ukuthi ajezise bona kulokuthi ajezise uBhenjamini.

UJosefa wabona ukuthi abafowabo basebentshintshile, babengasela nzondo. UJosefa wakhala njalo wathi: ‘Ngingumfowenu uJosefa. Ubaba usaphila yini?’ Abafowabo bamangala kakhulu. Wathi kubo: ‘Lingakhathazeki ngalokho elangenza khona. NguNkulunkulu owangithuma lapha ukuze ngisindise ukuphila kwenu. Ngakho buyelani ekhaya liyethatha ubaba.’

Babuyela ekhaya bayatshela uyise ukuthi uJosefa usaphila. Bamletha kuJosefa eGibhithe.

“Uma lingabaxoleli abantu izono zabo uYihlo kayikulixolela izono zenu.”—UMathewu 6:15