Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Isethulo Sengxenye 4

Isethulo Sengxenye 4

Ingxenye le isitshela ngoJosefa, uJobe, uMosi, lama-Israyeli. USathane wabahlukuluza kakhulu abantu laba. Abanye baphathwa kubi, babotshwa, benziwa izigqili futhi babulawa. Kodwa uJehova wabavikela ngezindlela ezitshiyeneyo. Nxa ungumzali, nceda umntanakho abone ukuthi abantu labo bahlala belokholo lanxa bahlupheka kakhulu.

UJehova wasebenzisa inhlupho ezilitshumi ukuze atshengise ukuthi ulamandla ukwedlula bonke onkulunkulu beGibhithe. Khuluma ngokuthi uJehova wabavikela njani abantu bakhe kudala lokuthi ubavikela njani lamuhla.

ENGXENYENI LE

Isisebenzi Esalalela UNkulunkulu

Kungani uJosefa wahlupheka lanxa wayesenza okulungileyo?

UJehova Kazange Amkhohlwe UJosefa

UNkulunkulu waqhubeka emsekela uJosefa lanxa wayekhatshana lemuli yangakibo.

Wayengubani UJobe?

Walalela uJehova lanxa kwakunzima.

UMosi Wakhetha Ukukhonza UJehova

UMosi kazange abulawe eseselusana ngenxa yecebo likanina.

Isihlahla Esibhebhayo

Kuyini okwenza ukuthi isihlahla singatshi lanxa sasibhebha?

Inhlupho Zokuqala Ezintathu

AmaGibhithe athwala nzima ngenxa yokuthi uFaro wayezigqaja engafuni ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Inhlupho Eziyisithupha Ezalandelayo

Inhlupho lezi zazitshiyene njani lezokuqala ezintathu?

Uhlupho Lwetshumi

Uhlupho lolu lwazwisa amaGibhithe ubuhlungu obukhulu njalo lwenza lokuthi uFaro owayezigqaja acine evuma ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Isimanga Esenzakala ELwandle Olubomvu

Lanxa uFaro engazange abulawe ngesikhathi uJehova ejezisa abaseGibhithe ngezinhlupho ezilitshumi, wabulawa eLwandle olubomvu.