UZamcolo esedlulile, amadodana kaNowa labomkawo baba labantwana abanengi. Imuli zawo zaba zinkulu futhi abantu baqalisa ukugcwala emhlabeni njengoba nje uJehova wayethe benze njalo.

Kodwa abanye abantu abazange bamlalele uJehova. Bathi: ‘Kasizakheleni idolobho sihlale kulo. Umphongolo walo uzafika emazulwini ukuze sizenzele ibizo.’

 UJehova kazange akuthande okwakusenziwa ngabantu labo, yikho wabenza bama ukwakha. Uyakwazi ukuthi wakwenza njani lokhu? Wenza ukuthi baqalise ukukhuluma izindimi ezitshiyeneyo. Lokhu kwenza bayekela ukwakha ngoba babengasazwanani. Idolobho ababelakha lacina lisaziwa ngokuthi yiBhabheli okutsho ukuthi ‘Ukusangana.’ Abantu baqalisa ukuyahlala ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Kodwa babelokhu besenza izinto ezimbi. Babekhona yini ababelokhu bemthanda uJehova? Sizabona esifundweni esilandelayo.

“Lowo oziphakamisayo uzakwehliswa, lozehlisayo uzaphakanyiswa.”—ULukha 18:14