Eduzane leBhabheli kwakuledolobho okwakuthiwa yi-Uri. Abantu abanengi ababehlala edolobheni lelo babekhonza onkulunkulu bamanga. Kodwa kwakulendoda eyayihlala lapho eyayikhonza uJehova kuphela. Ibizo layo kwakuthiwa ngu-Abhrahama.

UJehova wathi ku-Abhrahama: ‘Suka elizweni lakini lasebantwini bakini uye elizweni engizakutshengisa lona.’ UNkulunkulu wasemthembisa wathi: ‘Ngizakwenza ube yisizwe esikhulu njalo ngizakwenzela abantu abanengi emhlabeni izinto ezinhle ngenxa yakho.’

U-Abhrahama wathembela kuJehova lanxa wayengakwazi  ukuthi ufuna aye ngaphi. Yikho u-Abhrahama, umkakhe uSara, uyise uThera lomntanomnewabo uLothi balalela bathatha impahla zabo basuka e-Uri.

U-Abhrahama wayeleminyaka engu-75 ngesikhathi yena lemuli yakhe befika elizweni uJehova ayefuna ukubatshengisa lona. Ilizwe lelo kwakuthiwa yiKhenani. UNkulunkulu wakhuluma lo-Abhrahama elizweni lelo wamthembisa wathi: ‘Ilizwe leli ngizalinika abantwabakho.’ Kodwa u-Abhrahama loSara basebegugile futhi bengelabantwana. Manje uJehova wayezakwenzani ukuze lokho ayekuthembise u-Abhrahama kwenzakale?

“Ngokukholwa u-Abhrahama esebizelwe ukuba aye endaweni ayezayamukela muva njengelifa lakhe, walalela wahamba, lanxa wayengakwazi lapho ayesiya khona.”—KumaHebheru 11:8