U-Abhrahama wafundisa u-Isaka ukuthi athande uJehova njalo akholwe izithembiso zakhe. Kwathi u-Isaka eseleminyaka engaba ngu-25, uJehova wacela u-Abhrahama ukuthi enze into enzima kakhulu. Wathi enzeni?

UNkulunkulu wathi ku-Abhrahama: ‘Thatha indodana yakho uyenze umnikelo wokutshiswa entabeni eseMoriya.’ U-Abhrahama walalela lanxa wayengakwazi ukuthi yindaba uJehova wathi akwenze lokho.

Ekuseni ngelanga elalandelayo, u-Abhrahama wahamba lo-Isaka lezisebenzi ezimbili eMoriya. Bathi sebehambe okwamalanga amathathu baqalisa ukuzibona izintaba zeMoriya. U-Abhrahama watshela izisebenzi zakhe ukuthi zisale zibamelele ngenxa yokuthi yena lo-Isaka babesayakwenza umnikelo entabeni. U-Abhrahama wathwala ingqamu, u-Isaka yena wathwala inkuni. U-Isaka wathi kuyise: ‘Ingaphi inyamazana ezakuba ngumnikelo?’ U-Abhrahama waphendula wathi: ‘UNkulunkulu uzasipha.’

Bafika bakha i-alithare entabeni. U-Abhrahama wabopha u-Isaka izandla lenyawo wamlalisa phezu kwe-alithare.

U-Abhrahama wathi esethatha ingqamu, ingilosi kaJehova yamemeza isezulwini yathi: ‘Abhrahama! Ungamlimazi umfana. Khathesi sengisazi ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, ngokuba kawalanga  ukunikela ngendodana yakho eyiyo yodwa.’ Khonokho nje, u-Abhrahama wabona inqama ibanjelwe ngempondo esixukwini. Wathukulula u-Isaka wasenikela ngenqama leyo.

Kusukela ngelanga lelo, uJehova waqalisa ukubiza u-Abhrahama ngokuthi ngumngane wakhe. Uyakwazi ukuthi yindaba? U-Abhrahama wenza konke uJehova ayemtshela khona lanxa wayengazwisisi ukuthi yindaba uJehova wayefuna akwenze.

UJehova wasiphinda isithembiso ayeke wasitshela u-Abhrahama: “Ngizakubusisa ngenze izizukulwane zakho zibe zinengi.” UJehova waphinda wathembisa ukuthi uzabusisa abantu bonke abalungileyo esebenzisa imuli ka-Abhrahama.

“UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.”—UJohane 3:16