Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 10

Khumbula UmkaLothi

Khumbula UmkaLothi

ULothi wayehlala lo-Abhrahama elizweni laseKhenani. Ngokuhamba kwesikhathi, u-Abhrahama loLothi baba lezifuyo ezinengi kakhulu okokuthi indawo leyo yayisincane. U-Abhrahama wathi kuLothi: ‘Kasingeke sisahlala sonke. Ngicela ukhethe ukuthi ufuna ukuya ngaphi. Ungaya kwesokudla mina ngizakuya kwesenxele. Ungaya kwesenxele mina ngizakuya kwesokudla.’ Lokhu kutshengisa ukuthi u-Abhrahama wayengasomuntu ofuna izinto zihlale zisenziwa ngendlela yakhe.

ULothi wahawukela indawo eyayilamanzi amanengi futhi ilotshani obuluhlaza. Indawo leyo yayiseduzane ledolobho okwakuthiwa yiSodoma. Yikho wahamba wayahlala endaweni leyo lemuli yakhe. Bacina sebehlala eSodoma.

Abantu baseSodoma lababehlala edolobheni elaliseduzane okwakuthiwa yiGomora babesenza izinto ezimbi kakhulu. UJehova wabona kungcono ukuthi ababhubhise abantu laba. Kodwa wayengafuni ukubhubhisa uLothi lemuli yakhe yikho wathuma izingilosi ezimbili ukuthi zibatshele lokho ayefuna bakwenze. Zafika zathi: ‘Phangisani liphume edolobheni leli! UJehova uzalibhubhisa idolobho leli.’

ULothi kazange ahle asuke. Wayelokhu ephuza. Izingilosi zabamba isandla sakhe, esomkakhe lezabantwabakhe abangamankazana ababili zaphuma labo edolobheni. Zathi: ‘Gijimani! Lingakhangeli emuva. Lingakhangela emuva lizakufa!’

 Sebefikile edolobheni okwakuthiwa yiZowari uJehova wanisa umlilo phezu kweSodoma leGomora. Yonke into yatsha yaphela. UmkaLothi kazange alalele uJehova. Wakhangela emuva futhi waba yisiduli sesawudo. Kodwa uLothi labantwabakhe abazange bafe ngoba balalela uJehova. Kumele ukuthi kwabazwisa ubuhlungu ukuthi umkaLothi kazange alalele. Sifunda ukuthi kuqakathekile ukulalela uJehova.

“Khumbulani umkaLothi.”—ULukha 17:32