Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Isethulo Sengxenye 3

Isethulo Sengxenye 3

IBhayibhili likhuluma ngabantu abalutshwana abakhonza uJehova eminyakeni eyalandela uZamcolo. Omunye wabantu labo ngu-Abhrahama. UJehova wambiza ngokuthi ngumngane wakhe. Kungani wambiza njalo? Nxa ungumzali, siza umntanakho abone ukuthi uJehova uyamthanda njalo ufuna ukumsiza. Lathi singacela uJehova asisize njengoba kwenza amadoda ayethembekile anjengo-Abhrahama, uLothi loJakhobe. Singamthemba sibili uJehova ukuthi uzazigcwalisa zonke izithembiso zakhe.

ENGXENYENI LE

Umphongolo WaseBhabheli

Abanye abantu banquma ukwakha idolobho elalilomphongolo owawuzafika emazulwini. Kungani uNkulunkulu wenza bakhuluma izindimi ezitshiyeneyo?

U-Abhrahama LoSara Bamlalela UNkulunkulu

Kuyini okwenza ukuthi u-Abhrahama loSara batshiye ikhaya labo e-Uri bayehlala ematendeni eKhenani?

Bacina Sebelomntwana

UNkulunkulu uzasigcwalisa njani isithembiso asenza ku-Abhrahama? Isithembiso leso sasizagcwaliseka ngo-Isaka kumbe ngo-Ishmayeli yini?

Khumbula UmkaLothi

UNkulunkulu wabhubhisa iSodoma leGomora ngomlilo. Kungani amadolobho lawo abhujiswa? Kungani kumele sikhumbule umkaLothi

Watshengisa Ukuthi Ulokholo

UNkulunkulu watshela u-Abhrahama: ‘Thatha indodana yakho uyenze umnikelo wokutshiswa entabeni eseMoriya.’ Lokhu kwakuzatshengisa ukuthi u-Abhrahama lo-Isaka balokholo yini loba hatshi.

UJakhobe Wathola Ilifa

U-Isaka loRabheka babelabantwana abangamaphahla okwakuthiwa ngu-Esawu loJakhobe. U-Esawu wazalwa kuqala yikho nguye okwakumele athole ilifa. Kuyini okwenza ukuthi alithengise ngokudla?

UJakhobe Lo-Esawu Bayaxolelana

UJakhobe wenzani ukuze ingilosi imbusise? Wenzani ukuze yena lo-Esawu baxolelane?