Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 4

Wazonda Wacina Ebulele Umfowabo

Wazonda Wacina Ebulele Umfowabo

U-Adamu lo-Eva baba labantwana abanengi sebesukile e-Edeni. UKhayini wayeyindodana yabo yokuqala njalo wayengumlimi. U-Abela wayeyindodana yabo yesibili njalo wayengumalusi.

Ngelinye ilanga uKhayini lo-Abela benza iminikelo kuJehova. Uyakwazi ukuthi umnikelo kuyini? Yisipho umuntu asinika uNkulunkulu. UJehova wawuthanda umnikelo ka-Abela kodwa kawuthandanga okaKhayini. Lokhu kwenza uKhayini wazonda kakhulu. UJehova wamkhuza uKhayini wathi ukuzonda kwakhe kwakuzacina kusenza ukuthi enze into embi. Kodwa uKhayini kazange alalele.

 Wathi ku-Abela: ‘Asihambe sonke egangeni.’ Sebefikile egangeni uKhayini wamtshaya wambulala u-Abela. UJehova wenzani ngalokho? Waxotshela uKhayini khatshana labangakibo. UKhayini wayengasoze avunyelwe ukuthi aphenduke.

Thina sifundani kulokhu? Lathi singazonda nxa izinto zingahambi ngendlela esicabanga ukuthi kumele zihambe ngayo. Kumele silungise masinyane nxa sisizwa sesiqalisa ukuzonda kumbe nxa abanye besikhuza ngendlela esizonda ngayo.

U-Abela wayemthanda uJehova njalo esenza izinto ezinhle, yikho uNkulunkulu kasoze amkhohlwe. UJehova uzamvusa nxa esesenza ukuthi umhlaba ube lipharadayisi.

“Qala uyexolisana laye umfowenu anduba ubuye uzokupha umnikelo wakho.”—UMathewu 5:24

Funda Okunengi

LINGISELA UKHOLO LWABO

U-Abela—“Ulokhu Ekhuluma, Lanxa Sewafa”

Kuyini esingakufunda ngo-Abela langokholo lwakhe njengoba kukulutshwana iBhayibhili elikukhulumayo ngaye?