Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 2

Isethulo Sengxenye 2

Kuyini okwenza uJehova waletha uzamcolo owabhubhisa abantu bangaleso sikhathi? Abanye abantu babesenza okubi ikanti abanye besenza okuhle. Ngokwesibonelo u-Adamu lo-Eva kanye lendodana yabo uKhayini bakhetha ukwenza okubi, kwathi abalutshwana abanjengo-Abela loNowa bakhetha ukwenza okuhle. Abantu abanengi baqalisa ukwenza okubi kakhulu uJehova waze wacina ebabhubhisa. Ingxenye le izasinceda sibone ukuthi uJehova uyabona ukuthi sikhetha kuphi lokuthi kasoze avumele okubi kunqobe okuhle.

ENGXENYENI LE

U-Adamu Lo-Eva Abazange Bamlalele UNkulunkulu

Isihlahla esasisesivandeni se-Edeni sasitshiyene njani lezinye? Kuyini okwenza u-Eva wadla isithelo sesihlahla leso?

Wazonda Wacina Ebulele Umfowabo

UNkulunkulu wawuthanda umnikelo ka-Abela kodwa kawuthandanga okaKhayini. Lokhu kwamzondisa kakhulu uKhayini waze wenza into embi.

Umkhumbi KaNowa

Izingilosi ezimbi zatshada labesifazana njalo zaba lamadodana ayemakhulu njalo ehlupha abanye. Udlakela lwalugcwele emhlabeni. Kodwa uNowa wayemthanda uJehova njalo emlalela.

Kwasinda Abantu Abangu-8

Izulu lana okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40. UNowa lemuli yakhe babesemkhunjini okwesikhathi esedlula umnyaka. UNkulunkulu wasebatshela ukuthi baphume emkhunjini.