Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 99

Umlindijele Ufunda Iqiniso

Umlindijele Ufunda Iqiniso

EFiliphi kwakulenkazana eyayiyisigqili futhi iledimoni. Idimoni lalisenza ukuthi inkazana le itshele abantu izinto ezazizakwenzakala futhi lokhu kwenza abanikazi bayo baba lemali enengi. Lapho uPhawuli loSila befika eFiliphi, yabalandela okwamalanga amanengi. Idimoni lenza yamemeza isithi: “Amadoda la ayizinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, alitshela indlela yokusindiswa.” Ekucineni uPhawuli watshela idimoni lelo wathi: ‘Ngebizo likaJesu ngikulaya ukuthi uphume kuye.’ Idimoni laphuma kuyo.

Abanikazi benkazana bathi bebona ukuthi abasoze besathola imali ngenkazana le, bazonda kakhulu. Bahambisa uPhawuli loSila kubomantshi bathi: ‘Amadoda la ephula umthetho futhi abangela isiphithiphithi edolobheni.’ Omantshi bathi uPhawuli loSila batshaywe besebefakwa ejele. Umlindijele wabafaka esitokisini esasimnyama tshu futhi wababopha inyawo.

UPhawuli loSila bahlabela izingoma bedumisa uJehova futhi ezinye izibotshwa zazibalalele. Phakathi laphakathi kobusuku kwaba lokuzamazama komhlaba okwanyikinya ijele yonke. Iminyango yejele yavuleka futhi amaketane ezibotshwa athukululeka. Umlindijele wagijimela phakathi kwejele wathola iminyango ivulekile. Wakhipha inkemba ukuthi azibulale ngoba wayecabanga ukuthi zonke izibotshwa zasezibalekile.

UPhawuli wahle wamemeza wathi: ‘Ungazibulali. Sikhona sonke.’ Umlindijele wagijima wafika waguqa phambi kukaPhawuli loSila, wathi: “Ngenzeni ukuze ngisindiswe?” Bamtshela bathi: ‘Wena lemuli yakho kumele likholwe kuJesu.’ UPhawuli loSila basebebafundisa ilizwi likaJehova futhi umlindijele lemuli yakhe babhabhathizwa.

“Bazalibeka isandla, balihlukuluze. Bazalinikela emasinagogeni lasezintolongweni, kungenxa yebizo lami. Lokhu kuzalenza libe ngofakazi kubo.”—ULukha 21:12, 13