Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 103

“UMbuso Wakho Kawuze”

“UMbuso Wakho Kawuze”

UJehova wathi: ‘Akusoze kube khona ukukhala, ubuhlungu, ukugula lokufa. Ngizazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Izinto zonke ezimbi zizadlula.’

UJehova wafaka u-Adamu lo-Eva esivandeni sase-Edeni ukuze bahlale khona belokuthula njalo bethokoza. Kwakumele bakhonze uYise osezulwini futhi bagcwalise umhlaba ngabantwababo. U-Adamu lo-Eva kabamlalelanga uJehova, lanxa kunjalo injongo yakhe kayizange intshintshe. Ebhukwini leli sibonile ukuthi konke uNkulunkulu akuthembisayo kuyagcwaliseka. UMbuso wakhe uzaletha izibusiso ezinhle emhlabeni njengoba nje wayethembise u-Abhrahama.

Sekuseduze ukuthi uSathane lamadimoni akhe labo bonke abantu ababi bakhitshwe. Ngaleso sikhathi bonke abantu bazabe sebekhonza uJehova. Siyabe singasaguli futhi singasafi. Nsuku  zonke siyabe sisizwa siqinile njalo sithokoza. Umhlaba uzakuba lipharadayisi. Bonke abantu bazabe sebelokudla okumnandi lezindlu ezinhle. Abantu bazabe sebelomusa. Siyabe sesihlala lezinyamazana zeganga.

Sizathokoza kakhulu nxa uJehova esevusa abantu abafileyo. Sizabona abantu bakudala abanjengo-Abela, uNowa, u-Abhrahama, uSara, uMosi, uRuthe, u-Esta loDavida. Sizancedisana labo ekwenzeni ukuthi umhlaba ube lipharadayisi. Kuzahlala kulemisebenzi eminengi ethokozisayo.

UJehova ufuna ukuthi lawe ube khona epharadayisi. Ngaleso sikhathi kunengi ozakufunda ngoJehova. Qhubeka usondela kuJehova nsuku zonke kuze kube phakade.

“Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke.”—ISambulo 4:11

Funda Okunengi

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Uyini uMbuso kaNkulunkulu?

Ngubani oyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, futhi kuyini okuzakwenziwa nguMbuso?