Kwathi sekudlule isikhathi uJesu ebonakele kubaphostoli bakhe, uPhethro wasuka wayagola inhlanzi elwandle lwaseGalile. UTomasi, loJakhobe loJohane labanye abafundi bahamba laye. Kodwa ubusuku bonke abazange babambe lutho.

Ekuseni kakhulu babona indoda imi eceleni kolwandle. Indoda le yabamemeza yathi: ‘Zikhona yini inhlanzi elizibambileyo?’ Baphendula bathi: “Hatshi!” Yona yasisithi: ‘Phosani umambule wenu ngakwesokudla kwesikepe.’ Lakanye benza njalo babamba inhlanzi ezinengi kakhulu baze behluleka lokudonsela umambule esikepeni. UJohane wahle wananzelela ukuthi indoda le kwakunguJesu, wasesithi: “YiNkosi!” UPhethro wathi esizwa lokho wahle weqela emanzini wabhukutsha esiya ekhunjini. Abanye abafundi balandela ngesikepe.

Bathi befika kuJesu bamthola epheka inhlanzi lesinkwa  emlilweni. Wabatshela ukuthi balethe ezinye inhlanzi ukuze babe lokudla okunengi. Wasesithi kubo: ‘Wozani lizokudla.’

Sebeqedile ukudla, uJesu wabuza uPhethro wathi: ‘Uyangithanda yini ukwedlula ukugola inhlanzi?’ Yena waphendula wathi: ‘Yebo, Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: ‘Phana amazinyane ami ukudla.’ UJesu waphinda wathi: ‘Phethro uyangithanda yini?’ UPhethro wathi: ‘Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: ‘Yelusa izimvu zami.’ Waphinda njalo wambuza okwesithathu. UPhethro wadana kakhulu, wasesithi kuye: ‘Nkosi, uyazazi zonke izinto. Uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda.’ UJesu wathi: ‘Phana izimvu zami ukudla.’ Wasetshela uPhethro wathi: ‘Qhubeka ungilandela.’

“UJesu wathi, ‘Wozani lingilandele ngoba ngizalenza abagoli babantu.’ Masinyane nje batshiya amambule abo bamlandela.”—UMathewu 4:19, 20