Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 85

UJesu Usilisa NgeSabatha

UJesu Usilisa NgeSabatha

AbaFarisi babemzonda uJesu yikho babedinga isizathu sokumbopha. Babesithi kakumelanga elaphe abantu ngeSabatha. Ngelinye ilanga kuliSabatha uJesu wathola eyinye indoda emgwaqweni icela uncedo ebantwini. Watshela abafundi bakhe wathi: ‘Khangelani ukuthi amandla kaNkulunkulu azayinceda njani indoda le.’ Wavuba udaka ngamathe akhe waselufaka emehlweni endoda leyo. Wasesithi: ‘Hamba uyegeza esizibeni saseSilowami.’ Indoda leyo yakwenza lokho yasivuleka amehlo.

Abantu bamangala kakhulu basebesithi: ‘Kayisiyo yini indoda le eyayicela uncedo ebantwini kumbe ifanana layo nje?’ Indoda le yathi: ‘Yimi sibili, ngazalwa ngiyisiphofu.’ Abantu bayibuza bathi: ‘Amehlo akho avuleke njani?’ Yathi isibatshelile okwakwenzakele bayihambisa kubaFarisi.

Yatshela abaFarisi yathi: ‘UJesu uninde udaka emehlweni ami ngageza, manje sengibona.’ AbaFarisi bathi: ‘Umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba kaligcini iSabatha.’ Kodwa abanye bathi: ‘Ngabe kaveli kuNkulunkulu ubengasoze enelise ukwenza isimangaliso esinje.’

AbaFarisi babiza abazali bendoda le bababuza bathi: ‘Umntanenu uvuleke njani amehlo?’ Abazali bayo besaba  ukukhuluma ngoba babezwe kuthiwa abaFarisi bathi loba ngubani okholwa kuJesu uzaxotshwa esinagogeni. Yikho baphendula bathi: ‘Asikwazi buzani yena.’ AbaFarisi babelokhu beyibuza indoda le yaze yathi: ‘Ngilitshelile, kanti yindaba lilokhu lingibuza?’ AbaFarisi bazonda basebeyihudulela phandle.

UJesu wathi eseyitholile indoda le wathi kuyo: ‘Uyakholwa yini kuMesiya?’ Indoda le yathi: ‘Ungubani ukuze ngikholwe kuye.’ UJesu wathi: ‘NginguMesiya.’ Uyakubona yini ukuthi uJesu wayelomusa? Welapha indoda leyo njalo waphinda wayisiza ukuthi ibe lokholo.

“Liyalahleka ngokuba kaliyazi imiBhalo njalo lamandla kaNkulunkulu.”—UMathewu 22:29