Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 84

UJesu Uhamba Phezu Kwamanzi

UJesu Uhamba Phezu Kwamanzi

UJesu wayeselapha abagulayo, evusa labafileyo futhi elamandla okumisa umoya lezulu. Wathi eqeda ukukhuleka entabeni wabona kulomoya omkhulu eLwandle lweGalile. Abaphostoli bakhe babesesikepeni bezama ukugwedla kodwa umoya wawubathwalise nzima. UJesu wehla entabeni wasehamba phezu kwamanzi esiya esikepeni sabaphostoli. Abaphostoli besaba lapho bebona umuntu ehamba phezu kwamanzi. Kodwa uJesu wathi kubo: ‘Yimi, lingesabi.’

UPhethro wathi: ‘Nkosi, nxa kunguwe sibili, tshono ukuthi ngize kuwe.’ UJesu wathi: ‘Buya.’ Yikho lanxa kwakulesiphepho, uPhethro wehla esikepeni wasesiya kuJesu ehamba phezu kwamanzi. Kodwa wathi esezafika kuJesu, wakhangela isiphepho. Wesaba waseqalisa ukutshona emanzini. Wamemeza wathi: ‘Nkosi nginceda.’ UJesu wambamba ngesandla wathi: ‘Yindaba uthandabuzile? Lungaphi ukholo lwakho?’

UJesu loPhethro bagada esikepeni, futhi umoya wahle wathula. Ubona angani abaphostoli bezwa njani? Bathi: “Ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu.”

UJesu wayengaqalisi ukuthulisa umoya. Ngelinye ilanga uJesu wayelele esikepeni ngesikhathi esiya ngaphetsheya kolwandle elabaphostoli bakhe. Kwathi elokhu elele, kwaba lesiphepho esilamandla. Amanzi ayelokhu engena esikepeni. Abaphostoli bamemeza uJesu bathi: ‘Mfundisi, sizakufa. Sincede!’ UJesu wavuka watshela ulwandle wathi: ‘Zwi, thula.’ Umoya lolwandle kwahle kwathula. UJesu wababuza wathi: ‘Lungaphi ukholo lwenu?’ Bakhuluma bodwa bathi: “Kambe aze alalelwe ngumoya lamagagasi!” Abaphostoli bafunda ukuthi kwakungamelanga besabe, kodwa kwakumele bahlale bemthemba uJesu.

“Ngabe ngingaphi ukuba bengingakholwa ukuthi ngizakubona ukulunga kukaJehova elizweni labaphilayo?”—IHubo 27:13, NW

Funda Okunengi

LINGISELA UKHOLO LWABO

UPhetro Walwisana Lokwesaba Kanye Lokuthandabuza

Ukuthandabuza kunjengempehlane, kuyaluphehla ukholo kuluqede du! Lanxa kunjalo uPhetro wakunqoba wacina engasesabi ukuba ngumlandeli kaJesu.