Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 82

UJesu Ufundisa Abafundi Bakhe Ukuthandaza

UJesu Ufundisa Abafundi Bakhe Ukuthandaza

Konke abaFarisi ababekwenza babekwenzela ukubukwa. Nxa babenceda othile, babekwenzela ukubonwa ngabantu. Babebamba ngekhanda imithandazo emide futhi babeyiphindaphinda emasinagogeni lasemakhoneni emigwaqo ukuze abantu bazwe ababekutsho. Yikho abantu bamangala lapho uJesu esithi: ‘Lingalingiseli abaFarisi nxa likhuleka. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyayithanda imithandazo yabo emide, kodwa kayithandi. Nxa uthandaza uyabe ukhuluma loJehova, yikho ungaphindaphindi into efananayo. UJehova ufuna umtshele okusenhliziyweni yakho.

‘Kumele lithandaze kanje: “Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho  yenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini.”’ UJesu wabatshela lokuthi bangathandazela ukudla kwabo kwansuku zonke, lokuthi izono zabo zithethelelwe lezinye nje izinto ezibakhathazayo.

UJesu wathi: ‘Lingayekeli ukukhuleka. Hlalani licela izinto elizifunayo kuYihlo uJehova. Wonke umzali uyafuna ukupha umntanakhe izinto ezinhle. Nxa indodana yakho ingacela isinkwa, ungayinika ilitshe yini? Nxa ingacela inhlanzi, ungayinika inyoka yini?’

UJesu wasesitsho isifundo esisendabeni le, wathi: ‘Nxa likwazi ukupha abantwabenu izipho ezinhle pho kangakanani uYihlo uJehova? Uzalipha umoya ongcwele nxa lingawucela.’ Uyakwenza yini lokho okwatshiwo nguJesu? Yiziphi izinto wena ozithandazelayo?

“Celani, lizaphiwa; dingani, lizafumana; qoqodani, lizavulelwa.”—UMathewu 7:7