Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 78

UJesu Utshumayela NgoMbuso

UJesu Utshumayela NgoMbuso

UJesu esanda nje ukubhabhathizwa wahle waqalisa ukutshumayela esithi: ‘UMbuso kaNkulunkulu ususeduze.’ Abafundi bamlandela ngesikhathi etshumayela eGalile laseJudiya. Wathi ebuyela eNazaretha lapho ayekhulele khona, waya esinagogeni, wavula incwadimgoqwa ka-Isaya, wasebalela phezulu esithi: ‘UJehova usenginike umoya ongcwele ukuze ngitshumayele izindaba ezinhle.’ Lokhu kwakusitsho ukuthi uNkulunkulu wanika uJesu umoya ongcwele ukuze atshumayele izindaba ezinhle hatshi ukuthi enze izimangaliso kuphela. UJesu wasetshela abantu wathi: ‘Isiphrofetho lesi sigcwalisekile lamuhla.’

Esuka lapho, waya eLwandle lwaseGalile lapho ahlangana khona labafundi bakhe abane ababengabagoli benhlanzi. Wathi kubo: ‘Ngilandelani, ngizalenza abagoli babantu.’ Amabizo abo kwakunguPhethro, u-Andreya, uJakhobe loJohane. Bahle batshiya ukugola inhlanzi bamlandela. Babhoda iGalile betshumayela ngoMbuso kaJehova. Batshumayela emasinagogeni, emamakethe lasemigwaqweni. Babelandelwa lixuku elikhulu. Bonke abantu kanye labaseSiriya, bezwa ngoJesu.

Ngokuhamba kwesikhathi uJesu wapha abanye abalandeli bakhe amandla okusilisa abantu lawokuxotsha amadimoni. Abanye babehamba laye betshumayela kuyo yonke imizi lakuwo wonke amadolobho. UMariya Magadalena, uJowana, uSusana labanye abesifazana babebanakekela.

UJesu wafundisa abafundi bakhe ukutshumayela wasebathuma ukuthi bayetshumayela. Batshumayela iGalile yonke futhi abanengi baba ngabafundi babhabhathizwa. Banengi ababefuna ukuba ngabafundi okokuthi uJesu waze wabafananisa lensimu esilungele ukuvunwa. Wathi: ‘Celani uJehova athume ezinye izisebenzi zokuvuna.’ Ngemva kwesikhathi esithile wakhetha abafundi abangu-70 njalo wabathuma ngababili ukuthi batshumayele kulo lonke elaseJudiya. Babetshumayeza bonke  abantu mayelana loMbuso. Abafundi batshela uJesu konke okwakwenzakale ekuhambeni kwabo. Kwakungelalutho uSathane ayengalwenza ukuthi amise umsebenzi wokutshumayela.

UJesu waba leqiniso lokuthi abafundi bakhe babezaqhubeka betshumayela esebuyelile ezulwini. Wathi kubo: ‘Tshumayelani izindaba ezinhle emhlabeni wonke. Fundisani abantu iLizwi likaNkulunkulu futhi libabhabhathize.’

“Ngimele ngitshumayele izindaba ezinhle lakwamanye amadolobho njalo ngokuba yikho engakuthunyelwayo.”—ULukha 4:43