Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 80

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

UJesu wathi esetshumayele okwesikhathi esedlula umnyaka, kwasokumele akhethe ukuthi ngobani ayezasebenza labo. Abantu ayezabakhetha yibo ababezakhokhela ibandla lobuKhristu. UJesu wayedinga ukuncediswa nguJehova ukuze akhethe abantu labo. Yikho wahamba entabeni wafika wakhuleka ubusuku bonke. Ekuseni wabiza abanye abafundi bakhe wasekhetha abaphostoli abangu-12. Yibaphi obakhumbulayo? Amabizo abo kwakunguPhethro, u-Andreya, uJakhobe, uJohane, uFiliphu, uBhatholomewu, uTomasi, uMathewu, uJakhobe indodana ka-Alifewu, uThadewu, uSimoni loJudasi Isikariyothi.

U-Andreya, uPhethro, uFiliphu, uJakhobe

Abaphostoli laba babezahamba loJesu. Wabafundisa ukutshumayela wasebathuma ukuthi bayetshumayela bodwa. UJehova wabanika amandla okukhipha amadimoni lawokusilisa abagulayo.

UJohane, uMathewu, uBhatholomewu, uTomasi

UJesu wayebathemba abaphostoli bakhe waze wathi bangabangane bakhe. AbaFarisi babecabanga ukuthi abaphostoli  kabafundanga futhi ngabantukazana. UJesu wabafundisa indlela yokutshumayela. Babezakuba loJesu ngezikhathi eziqakathekileyo empilweni yakhe. Abaphostoli bakhe abanengi babevela eGalile njengaye. Abanye babetshadile.

UJakhobe indodana ka-Alifewu, uJudasi Isikariyothi, uThadewu, uSimoni

Abaphostoli babewenza amaphutha ngoba babelesono. Kwezinye izikhathi babekhuluma bengacabanganga futhi babesenza izinqumo ezimbi. Ngezinye izikhathi babesehluleka ukubekezela njalo babephikisana ngokuthi ngubani oqakathekileyo. Lanxa babesenza njalo, babemthanda uJehova. Yibo ababezakhokhela ibandla uJesu esebuyelile ezulwini.

“Kodwa ngithe kini lingabangane ngoba konke engakufunda kuBaba ngilazisile.”—UJohane 15:15