Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 77

Owesifazana Emthonjeni

Owesifazana Emthonjeni

Sekudlule isikhathi esithile iPhasika liphelile, uJesu labafundi bakhe badlula eSamariya sebebuyela eGalile. Bama endaweni ebizwa ngokuthi ngumthombo kaJakhobe oseduzane ledolobho okuthiwa yiSikhari. UJesu wasala ephumula khonapho ngesikhathi abafundi bakhe beyethenga ukudla edolobheni lelo.

Esahlezi, kwafika owesifazana ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye: ‘Ngicela amanzi okunatha.’ Owesifazana waphendula wathi: ‘Yindaba ungikhulumisa wena ukwazi ukuthi ngingumSamariya? AmaJuda lamaSamariya kawakhulumisani.’ UJesu wathi kuye: ‘Ngabe uyakwazi ukuthi ngingubani ngabe ucela kimi amanzi okunatha.’ Owesifazana wathi: ‘Utshoni njengoba ungelaso isigubhu sokukha amanzi.’ UJesu wathi: ‘Lowo onatha amanzi engimupha wona kasoze ome.’ Ngakho owesifazana wathi: ‘Ngicela ungiphe amanzi lawo.’

UJesu wathi: ‘Hamba uyebiza umkakho.’ Owesifazana wathi: “Kangilandoda.” UJesu wathi: ‘Uqinisile ngoba sowatshada ka-5 futhi lendoda ohlala layo khathesi kayisiyo yakho.’ Owesifazana wathi: ‘Senginanzelele ukuthi ungumphrofethi. Abantu bakithi bathi kumele sikhonzele entabeni yonale kodwa amaJuda athi kumele siyekhonzela eJerusalema kuphela. Ngicabanga ukuthi nxa uMesiya angafika uzasitshela ukuthi kumele sikhonze njani.’ UJesu wasetshela owesifazana lowo into ayengakaze ayitshele muntu, wathi: ‘NginguMesiya.’

 Owesifazana lo wahle wasuka lapho waya edolobheni lamaSamariya wafika wathi: ‘Ngibone indoda engitshele konke ngempilo yami, ngibona angani nguye uMesiya. Asambeni siyembona.’ Bamlandela bafika balalela uJesu efundisa.

AmaSamariya anxusa uJesu ukuthi aze edolobheni lawo. Wahlala okwamalanga amabili njalo abanengi bakukholwa lokho ayebafundisa khona. Batshela owesifazana bathi: ‘Sizizwele njalo sesikwazi ukuthi indoda le ingumsindisi womhlaba.’

“‘Woza!’ loba ngubani owomileyo, keze; njalo loba ngubani ofisayo, kathathe isipho esingabhadalelwayo samanzi okuphila.”—ISambulo 22:17