UJesu wafundisa abantu ngoMbuso kaNkulunkulu. Wabafundisa lokuthi bakhulekele ukuthi ibizo likaNkulunkulu lingcweliswe, uMbuso wakhe uze lokuthi intando yakhe yenziwe emhlabeni. Nxa ungumzali chasisela umntanakho ukuthi umthandazo lowo utshoni. UJesu kazange avume ukuthi uSathane amenze ehluleke ukubaqotho. UJesu wakhetha abaphostoli bakhe njalo yibo ababa ngabokuqala kulabo abazabusa laye. Mncedise abone ukuthi uJesu wayekukhuthalele ukukhonza kweqiniso. UJesu wasilisa abagulayo, wanika abalambileyo ukudla njalo wavusa labafileyo ngoba wayefuna ukunceda abantu. Lokhu kwakutshengisa lokho okuzakwenziwa nguMbuso kaNkulunkulu esikhathini esizayo.