Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 69

UGabhariyeli Uvakatshela UMariya

UGabhariyeli Uvakatshela UMariya

U-Elizabethi wayelesihlobo okuthiwa nguMariya esasihlala eNazaretha eyayiseGalile. UMariya wayethembisane lombazi okuthiwa nguJosefa ukuthi bazatshada. U-Elizabethi wathi eselezinyanga eziyisithupha ezithwele ingilosi uGabhariyeli yaya kuMariya. Yathi: ‘Sabona Mariya, wena othandwe nguJehova.’ UMariya kazange akuzwisise okwakutshiwo nguGabhariyeli. UGabhariyeli wamchasisela wathi: ‘Uzazithwala njalo ubelethe indodana. Kumele uyinike ibizo elithi Jesu. Uzakuba yiNkosi, njalo uMbuso wakhe kawusoze uphele.’

UMariya wathi: ‘Ngizakuba lomntwana njani mina ngiyintombi egcweleyo?’ UGabhariyeli wathi: ‘Akulanto engehlula uJehova. Umoya ongcwele uzakwehlela phezu kwakho njalo uzakuba lendodana. U-Elizabethi uzithwele lanxa esegugile.’ UMariya  wathi: ‘Ngiyincekukazi kaJehova. Kakwenzeke kimi njengoba utshilo.’

UMariya wavakatshela u-Elizabethi owayehlala edolobheni elalisezintabeni. UMariya wathi ebingelela u-Elizabethi, umntwana owayesesiswini sika-Elizabethi wadlaladlala. Umoya ongcwele wenza u-Elizabethi wathi: ‘UJehova ukubusisile Mariya. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi ngivakatshelwe ngunina weNkosi yami.’ UMariya wathi: ‘Ngiyamdumisa uJehova ngenhliziyo yami yonke.’ Wahlala lo-Elizabethi okwezinyanga ezintathu wasebuyela eNazaretha.

UJosefa wayefuna ukumala uMariya esebone ukuthi wayesezithwele. Kodwa ingilosi yakhuluma laye ephutsheni yathi: ‘Ungesabi ukutshada loMariya. Kaphambanisanga lutho.’ Yikho uJosefa watshada loMariya.

“UJehova wenza loba yini ayifunayo, emazulwini lasemhlabeni.”—IHubo 135:6