1. Kungani kumele sikhonze uNkulunkulu?

UNkulunkulu weqiniso unguMdali wezinto zonke. Kazange abe lesiqalo njalo kasoze abe lesiphetho. (IHubo 90:2) Izindaba ezinhle ezitholakala eBhayibhilini zivela kuye. (1 Thimothi 1:11) Kumele sikhonze uNkulunkulu kuphela ngoba nguye owasinika ukuphila.​—Bala ISambulo 4:11.

2. Unjani uNkulunkulu?

Akula muntu owake wabona uNkulunkulu ngenxa yokuthi unguMoya, okutsho ukuthi mkhulu kakhulu kulezinye izidalwa eziphila emhlabeni. (Johane 1:18; 4:24) Loba kunjalo ubuntu bukaNkulunkulu singabazi ngokukhangela izinto azidalileyo. Ngokwesibonelo, imihlobo etshiyeneyo yezithelo lamaluba isitshengisa uthando lwakhe lenhlakanipho yakhe. Ubukhulu bamazulu lomhlaba kusitshengisa amandla akhe.​—Bala uRoma 1:20.

Kulokunengi njalo esingakufunda ngobuntu bukaNkulunkulu ngokubala iBhayibhili. Ngokwesibonelo, lisitshela ukuthi uNkulunkulu uthandani lokuthi uzondani, ukuthi ubaphatha njani abantu lokuthi wenza njani nxa abantu benze okuhle loba okubi.​—Bala IHubo 103:7-10.

3. UNkulunkulu ulebizo yini?

UJesu wathi: “Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe ibizo lakho.” (Mathewu 6:9) Lanxa uNkulunkulu elamabizo okuhlonipha amanengi, ulebizo lakhe elilodwa. Libizwa ngendlela etshiyeneyo kundimi ngayinye. EsiNdebeleni libizwa kuthiwa ‘nguJehova.’​—Bala IHubo 83:18.

Ibizo likaNkulunkulu selikhitshiwe emaBhayibhilini amanengi kwafakwa amabizo okuhlonipha athi Nkosi kumbe Nkulunkulu. Kodwa kwathi kubhalwa iBhayibhili lalivela izikhathi ezingu-7 000.  UJesu wenza abantu balazi ibizo likaNkulunkulu lapho efundisa abantu ngoNkulunkulu.​—Bala uJohane 17:26.

4. UJehova ulendaba lathi yini?

Njengobaba lo olothando, okwenziwa nguNkulunkulu kunceda thina khathesi njalo kuzasinceda kuze kube nini lanini

Ukuhlupheka okugcwele indawo yonke kutsho yini ukuthi uJehova unguNkulunkulu ongelandaba lathi? Abanye abantu bathi usenza sihlupheke ukuze asilinge, kodwa lokhu kakusilo qiniso.​—Bala uJakhobe 1:13.

UNkulunkulu wenze abantu baba lesithunzi ngokubanika ilungelo lokuzikhethela. Kumele sibonge ngelungelo esilalo lokuzikhethela ukukhonza uNkulunkulu. (Joshuwa 24:15) Kodwa abantu abanengi bakhetha ukwenza izinto ezimbi kwabanye abantu, yikho ukuhlupheka kukunengi kangaka. Kumzwisa ubuhlungu uJehova ukubona ububi obunjalo.​—Bala uGenesisi 6:5, 6.

UJehova unguNkulunkulu olendaba lathi. Ufuna sithole intokozo empilweni. Esikhathini esiseduze uzasusa ukuhlupheka lalabo abakubangelayo. Okwakhathesi ulesizatho esihle sokuvumela ukuhlupheka okwesikhatshana ukuthi kube khona. Kusifundo 8, sizafunda ukuthi siyini leso sizatho.​—Bala u-2 Phetro 2:9; 3:7, 13.

5. Singasondela njani eduze loNkulunkulu?

UJehova usinxusa ukuthi sisondele kuye ngokukhuluma laye ngomthandazo. Ulendaba lathi njengabantu ngabanye. (IHubo 65:2; 145:18) Uzimisele ukuthethelela. Uyananzelela ukuthi siyazama ukumthokozisa lanxa kwezinye izikhathi sisehluleka. Yikho-ke lanxa silesono, singaba labo sibili ubuhlobo obuseduze loNkulunkulu.​—Bala IHubo 103:12-14; Jakhobe 4:8.

Kumele sithande uJehova ukudlula noma yimuphi umuntu ngoba nguye osinike ukuphila. (Makho 12:30) Njengoba utshengisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ngokufunda okunengi ngaye lokwenza lokho akutshoyo, uzasondela kakhulu kuye.​—Bala u-1 Thimothi 2:4; 1 Johane 5:3.