1. Ukuqhubeka ufunda iBhayibhili kuzakunceda ngani?

Akulambuzo ukuthi lezizimfundiso zeBhayibhili eziyisisekelo ozifundileyo sezenze uthando lwakho ngoJehova lwaqina. Kumele siqhubeke sisebenza nzima ukuze siqinise loluthando. (1 Phetro 2:2) Ukuqhubeka usondela kuNkulunkulu ngokufunda iLizwi lakhe yikho kuphela okuzakwenza uthole ukuphila okungapheliyo.​—Bala uJohane 17:3; uJuda 21.

Ukuqhubeka uthola ulwazi ngoNkulunkulu kuzakwenza ukholo lwakho luqine. Ukholo luzakunceda ukuthi uthokozise uNkulunkulu. (Hebheru 11:1, 6) Luzakwenza uphenduke njalo wenze untshintsho oluzakunceda ekuphileni kwakho.​—Bala imiSebenzi 3:19.

2. Ulwazi lwakho ngoNkulunkulu luzabanceda njani abanye?

Ungaba lobuhlobo obuseduze loJehova

Akuthandabuzeki ukuthi uzafuna ukutshela abanye lokho osukufundile ngoba sonke siyakuthanda ukutshela abanye izindaba ezinhle. Njengoba uqhubeka ufunda iBhayibhili, uzafunda ukuchasisa izindaba ezinhle usebenzisa iBhayibhili lokuchasisa ukuthi kungani ukholwa kuJehova.​—Bala uRoma 10:13-15.

Abantu abanengi baqala ngokutshela abangane babo kumbe izihlobo zabo ngezindaba ezinhle. Ungakhulumi ngendlela ezabacaphula. Batshele ngezithembiso zikaNkulunkulu kulokuthi ubatshele ukuthi inkolo yabo ngeyamanga. Kakumelanga ukhohlwe ukuthi izikhathi ezinengi abantu kabalandaba ngalokho okukhulumayo kodwa balendaba lendlela oziphatha ngayo.​—Bala u-2 Thimothi 2:24, 25.

3. Ungaba lobuhlobo obunjani loNkulunkulu?

Ukufunda iLizwi likaNkulunkulu kuzakunceda ukuthi uqine ekukhonzeni kwakho uJehova njalo uzacina usulobuhlobo obuhle  kakhulu laye. Okunye okuhle yikuthi ungaba lilunga lemuli yakhe.​—Bala u-2 Khorinte 6:18.

4. Kuyini okuzakwenza uqhubekele phambili?

Ungathuthuka ekukhonzeni ngokuqhubeka ufunda iLizwi likaNkulunkulu. (Hebheru 5:13, 14) Cela omunye waboFakazi bakaJehova ukuthi afunde iBhayibhili lawe esebenzisa ibhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? Nxa ungaqhubeka ufunda ngeLizwi likaNkulunkulu uzaphumelela kakhulu empilweni yakho.​—Bala iHubo 1:1-3; 73:27, 28.

IBhayibhili ‘lilezindaba ezinhle ezilenkazimulo zikaNkulunkulu ojabulayo.’ (1 Thimothi 1:11 NW) Ukusondela ebantwini bakaNkulunkulu kuzenza usondele eduze laye. (Hebheru 10:24, 25) Ukuqhubeka kwakho uzama ukujabulisa uJehova kutshengisela ukuthi ufuna ukuphila okungokoqobo okutsho ukuphila okungapheliyo. Ukusondela kuNkulunkulu kuyinto engcono kakhulu ongayenza.​—Bala u-1 Thimothi 6:19.