1. Kungani ukutshada kuqakathekile ukuze imuli ithokoze?

Izindaba ezinhle zivela kuJehova, “uNkulunkulu othokozayo,” ofuna izimuli zithokoze. (1 Thimothi 1:11, NW) Nguye owasungula umtshado. Umtshado osemthethweni uqakathekile ukuze imuli ithokoze ngoba wenza abantwana bakhule bengesabi ukuthi abazali bangehlukana.AmaKhristu kumele ahloniphe imithetho yelizwe ephathelane lokubhaliswa komtshado.​—Bala uLukha 2:​1, 4, 5.

Uyini umbono kaNkulunkulu ngomtshado? Ufuna ukuthi kube yikumanyana okungapheliyo kwendoda lomfazi. UJehova ufuna ukuthi indoda ithembeke kumkayo, lomkayo enze njalo. (Hebheru 13:4) Uyasizonda isehlukaniso. (Malakhi 2:16) Kodwa uyavumela ukuthi amaKhristu ahlukane njalo atshade kutsha nxa omunye wawo engaphinga.​—Bala uMathewu 19:3-6, 9.

2. Indoda lomfazi kumele baphathane njani?

UJehova wadala indoda lomfazi ukuze bancedisane emtshadweni. (Genesisi 2:18) Njengenhloko, indoda kumele ikhokhele ekunakekeleni imuli yayo njalo ikhokhele ekuyifundiseni ngoNkulunkulu. Kumele ithande umkayo ngendlela yokuthi ingamfela. Amadoda kumele athande abafazi babo njalo babahloniphe, labafazi kumele benze njalo. Njengoba amadoda labafazi bonke belesono, ukufunda ukuthethelela kuqakathekile ngoba kwenza abatshadileyo bathokoze emtshadweni.​—Bala u-Efesu 4:31, 32; 5:22-​25, 33; 1 Phetro 3:7.

3. Nxa ungathokozi emtshadweni wakho, kumele yini umtshiye otshade laye?

Nxa lisiba lezinhlupho emtshadweni wenu, lonke kumele lizame ukuphathana ngothando. (1 Khorinte  13:4, 5) ILizwi likaNkulunkulu kalikhuthazi ukuthi abantu abatshadileyo behlukane ukuze baxazulule izinhlupho ezijayelekileyo emtshadweni.​—Bala u-1 Khorinte 7:10-13.

4. Bantwana, uNkulunkulu ufuna libe njani?

UJehova ufuna lithokoze. Ulipha iseluleko esingcono kakhulu sokuthi lingathokoza njani lisesebatsha. Ufuna lisizakale ngolwazi langenhlakanipho evela ebazalini benu. (Kholose 3:20) Okunye uJehova akufunayo yikuthi lithole intokozo yokwenza intando yoMdali wenu leNdodana yakhe.​—Bala umTshumayeli 11:9–12:1; Mathewu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Bazali, kuyini okungenza abantwana benu bathokoze?

Kumele lisebenze nzima ukuze lenelise ukupha abantwana benu ukudla, indawo yokuhlala lezigqoko. (1 Thimothi 5:8) Kodwa ukuze abantwana benu bathokoze, okunye okumele likwenze yikubafundisa ukuthanda uNkulunkulu lokuthi bafunde kuye. (Efesu 6:4) Isibonelo senu sokutshengisa ukuthi liyamthanda uNkulunkulu singathinta inhliziyo zabantwana benu kakhulu. Iseluleko senu singabumba ukucabanga kwabantwana benu ngendlela enhle nxa sisekelwe eBhayibhilini.​—Bala uDutheronomi 6:4-7; Izaga 22:6.

Abantwana bayancedakala nxa libakhuthaza njalo libancoma. Okunye abakudingayo yikuqondiswa lokujeziswa. Ukufundiswa okunjalo kuyabavikela ekwenzeni izinto ezingabenza bangathokozi. (Izaga 22:15) Kodwa ukujeziswa lokhu kakumelanga kube lolunya kumbe isihluku.​—Bala uKholose 3:21.

OFakazi BakaJehova badinda amabhuku amanengi abhalelwe ukunceda ikakhulu abazali labantwana. Amabhuku la asekelwe eBhayibhilini.​—Bala IHubo 19:7, 11.