1. Ububi baqalisa njani?

UNkulunkulu uvumele abantu ukuthi babuse okwesikhathi esaneleyo ukuze kukhanye ukuthi abenelisi ukuxazulula izinhlupho zabantu

Ububi baqalisa emhlabeni lapho uSathane ekhuluma amanga okuqala. USathane wayeyingilosi epheleleyo kodwa ‘kazange ame eqinisweni.’ (Johane 8:44) Waba lesifiso sokuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uNkulunkulu. USathane waqamba amanga kowesifazane wakuqala, uEva, njalo wamqila ukuthi alalele yena kulokuthi alalele uNkulunkulu. U-Adamu laye kazange alalele uNkulunkulu njengo-Eva. Isinqumo sika-Adamu senza ukuthi kube lokuhlupheka lokufa.​—Bala uGenesisi 3:1-6, 19.

Lapho uSathane esithi u-Eva angalaleli uNkulunkulu, wayeqalisa ukuhlamuka ekubuseni kukaNkulunkulu. Abantu abanengi balandela uSathane futhi bayala ukubuswa nguNkulunkulu. Ngenxa yalokho, uSathane ‘useyiNkosi yomhlaba.’​—Bala uJohane 14:30; u-1 Johane 5:19.

2. Indalo kaNkulunkulu yayilalapho ephambaniseke khona yini?

Yonke imisebenzi kaNkulunkulu iphelele. Indalo kaNkulunkulu egoqela abantu lezingilosi yayisenelisa ukumlalela ngokupheleleyo. (Dutheronomi 32:4, 5) UNkulunkulu wasidala silenkululeko yokukhetha phakathi kokwenza okuhle loba okubi. Inkululeko le isinika ithuba lokutshengisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu.​—Bala uJakhobe 1:13-15; u-1 Johane 5:3.

3. Kungani uNkulunkulu elokhu evumela ukuhlupheka?

UJehova uvumele ukuthi abantu bahlamukele ukubusa kwakhe, kodwa okwesikhathi esifitshane. Kungani? Ukuze atshengise ukuthi ukubusa okungela Nkulunkulu kakungeke kuncede abantu. (UmTshumayeli 7:29; 8:9) Njengoba sekudlule iminyaka engu-6 000 abantu bezibusa, ubufakazi buyazikhanyela. Ababusi behlulekile  ukukhipha izinto ezinjengezimpi, ubugebengu, ububi loba imikhuhlane.​—Bala uJeremiya 10:23; uRoma 9:17.

Ngokungafanani lokubusa kwabantu, ukubusa kukaNkulunkulu kunceda labo abakwamukelayo. (Isaya 48:17, 18) Sekuseduze ukuthi uJehova aqede bonke ohulumende abasemhlabeni. Abantu abakhetha ukubuswa nguye yibo kuphela abazahlala emhlabeni.—Isaya 11:9.​—Bala uDanyeli 2:44.

Bukela ividiyo ethi Yindaba UNkulunkulu Evumela Ukuhlupheka?

4. Ukubekezela kukaNkulunkulu kusinika ithuba lokwenzani?

USathane wathi abantu bakhonza uJehova ngenxa yalokho abenzela khona hatshi ngoba bemthanda. Ungathanda yini ukuthi utshengise ukuthi lokho kungamanga? Ungenelisa ukukwenza lokho! Ukubekezela kukaNkulunkulu kusinika ithuba lokutshengisa ukuthi sifuna ukubuswa ngabantu yini kumbe nguye. Indlela esiphila ngayo yiyo etshengisa ukuthi sikhetha kuphi.​—Bala uJobe 1:8-12; iZaga 27:11.

5. Singamkhetha njani uNkulunkulu ukuthi abe nguMbusi wethu?

Esikukhethayo kutshengisa ukuthi sifuna uNkulunkulu asibuse kumbe hatshi

Singamkhetha uNkulunkulu njengoMbusi wethu ngokufunda mayelana lokukhonza kweqiniso okusekelwe eLizwini likaNkulunkulu iBhayibhili njalo sikulandele. (Johane 4:23) Singatshengisa ukuthi kasikufuni ukubusa kukaSathane ngokungazihlanganisi endabeni zombangazwe lasezimpini njengoJesu.​—Bala uJohane 17:14.

USathane usebenzisa amandla akhe ukuthi enze imikhuba elimazayo lokungaziphathi kukhanye kukuhle. Ezinye izihlobo zethu labangane bangasiphikisa loba basihleke ngenxa yokuthi kasifuni kwenza imikhuba enjalo. (1 Phetro 4:3, 4) Ngakho kumele senze isinqumo. Sizazihlanganisa labantu abathanda uNkulunkulu yini? Sizayilalela yini imithetho yakhe elokuhlakanipha lelothando? Nxa singenza njalo, siyabe sitshengisa ukuthi uSathane wayeqamba amanga lapho esithi kakulamuntu ozalalela uNkulunkulu nxa elezinhlupho.​—Bala u-1 Khorinte 6:9, 10; 15:33.

Ukusithanda kukaNkulunkulu kusenza sibe leqiniso lokuthi ububi lokuhlupheka kuzaphela. Labo abatshengisa ukuthi bayakholwa lokhu bazaphila emhlabeni kuze kube nini lanini.​—Bala uJohane 3:16.