Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

 ISIFUNDO 5

Iyini Injongo KaNkulunkulu Ngomhlaba?

Iyini Injongo KaNkulunkulu Ngomhlaba?

1. Kungani uNkulunkulu adala umhlaba?

UJehova wanika abantu umhlaba ukuthi ube likhaya labo. Yikho-ke, indoda lomfazi wokuqala, u-Adamu lo-Eva babengadalelwanga ukuhlala ezulwini ngoba uNkulunkulu wayesedale izingilosi ukuthi zihlale ezulwini. (Jobe 38:4, 7) Esikhundleni salokhu, uNkulunkulu wathatha umuntu wokuqala wambeka epharadayisi elihle elithiwa yinsimu yase-Edeni. (Genesisi 2:15-17) UJehova wanika umuntu wokuqala lenzalo yakhe ayezakuba layo ithemba lokujabulela ukuphila okungapheliyo emhlabeni.​—Bala IHubo 37:29; 115:16.

Ekuqaliseni, insimu yase-Edeni yiyo kuphela eyayilipharadayisi. Indoda yokuqala lomfazi wokuqala kwakumele bagcwalise umhlaba ngenzalo yabo. Ngokuhamba kwesikhathi kwakumele babuse umhlaba wonke bawenze ipharadayisi. (Genesisi 1:28) Umhlaba kawusoze ubhujiswe loba nini. Uzahlala ulikhaya labantu.​—Bala IHubo 104:5.

2. Kungani umhlaba ungayisilo pharadayisi lamuhla?

U-Adamu lo-Eva kabamlalelanga uNkulunkulu, yikho uJehova wabaxotsha ensimini. Ipharadayisi lalahleka njalo akula muntu osephumelele ukulibuyisela. IBhayibhili lithi: “Umhlaba unikelwe ezandleni zababi.”​—Jobe 9:24, The Holy Bible In Ndebele.​Bala uGenesisi 3:23, 24.

UJehova useyehlulekile yini ukugcwalisa injongo yakhe yokuqala ngabantu? Hatshi! UnguSomandla. Ngeke ehluleke. (Isaya 45:18) Uzabuyisela abantu esimweni okwakumele babe yiso.​—Bala IHubo 37:11, 34.

3. Umhlaba uzaphinda ube liPharadayisi njani?

Umhlaba uzaphinda ube lipharadayisi ngesikhathi uJesu esebusa njengeNkosi kaNkulunkulu. Empini ebizwa kuthiwa yi-Amagedoni, uJesu uzakhokhela  izingilosi zikaNkulunkulu abhubhise bonke abaphikisana loNkulunkulu. Sekwenzakele lokho, uJesu uzabopha uSathane okweminyaka eyinkulungwane. Abantu bakaNkulunkulu bazasinda ekubhujisweni lokhu ngenxa yokuthi uJesu uzabakhokhela njalo abavikele. Bazakholisa impilo engapheliyo ePharadayisi emhlabeni.​—Bala ISambulo 20:1-3; 21:3, 4.

4. Ukuhlupheka kuzaphela nini?

UNkulunkulu uzabuqeda nini ububi obusemhlabeni? UJesu wanika “isibonakaliso” esitshengisa ukuthi ukucina kwakuzakuba seduze nini. Izimo ezikhona emhlabeni zisongela ukuphila kwabantu emhlabeni njalo zitshengisa ukuthi siphila ‘ekucineni kwesikhathi.’​—Bala uMathewu 24:3, 7-14, 21, 22.

Nxa uJesu esebusa okweminyaka eyinkulungwane ebusa umhlaba esezulwini, uzakuqeda du konke ukuhlupheka. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Ngaphandle kokuba yiNkosi, uJesu uzakuba nguMphristi oMkhulu njalo uzacitsha izono zalabo abathanda uNkulunkulu. Yikho-ke, uNkulunkulu uzaqeda ukugula, ukuguga lokufa esebenzisa uJesu.​—Bala u-Isaya 25:8; 33:24.

5. Ngobani abazaphila ePharadayisi elizayo?

EWolu loMbuso uzabona abantu abathanda uNkulunkulu futhi abafuna ukufunda indlela abangamthokozisa ngayo

Abantu abalalela uNkulunkulu bazaphila ePharadayisi. (1 Johane 2:17) UJesu wathuma abalandeli bakhe ukuthi badinge abantu abathobekileyo besebebafundisa indlela yokwamukelwa nguNkulunkulu. Lamuhla, uJehova ulungiselela izigidi zabantu ukuthi ziphile ePharadayisi elizayo emhlabeni. (Zefaniya 2:3) EmaWolu oMbuso aboFakazi bakaJehova, abantu bafundiswa ukuba ngamadoda labobaba abangcono lokuba ngabafazi labomama abangcono. Abantwana labazali bakhonza ndawonye njalo bafunda indlela abangancedwa ngayo yizindaba ezinhle.​—Bala uMikha 4:1-4.

 

Funda Okunengi

IBHAYIBHILI LIFUNDISANI SIBILI?

Iyini Injongo kaNkulunkulu Ngomhlaba?

Injongo kaNkulunkulu ngomhlaba olipharadayisi izake igcwaliseke yini? Nxa kunjalo kuzabe kunini?